Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.62.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.62.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

       Na podstawie § 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin pracy ustalający organizację wewnętrznego porządku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do zapoznania się z regulaminem pracy i stosowania postanowień w nim zawartych.

§3. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6. Tracą moc zarządzenia: Nr 120.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zmienione zarządzeniami: Nr 120.48.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.51.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.65.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.38.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Nr 120.66.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Należy dokonać zmiany w celu uaktualnienia treści i postanowień Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządziła:
Wiesława Siwek