Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino w 2023 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

fff

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino w 2023 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 228 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1)) oraz § 5 Uchwały Nr LXIV/456/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030, zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonywanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gryfino wskazanym w załączniku do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

_______________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 228 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr LXIV/456/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030, Burmistrz upoważnia w 2023 roku kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.