Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2023

fff

ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2023

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIV/455/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr LXIV/455/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2023, zgodnie z załącznikami:

  1. Plan finansowy dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
  2. Plan finansowy wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino, jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.

  1. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

_______________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.