Rok 2023 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin pracy ustalający organizację wewnętrznego porządku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do zapoznania się z Regulaminem pracy i stosowania postanowień w nim zawartych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.62.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.71.2022 z dnia 5 października 2022 r. oraz Nr 120.100.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Kodeksu pracy niezbędne jest dostosowanie zapisów Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do obowiązujących przepisów.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak
Wiesława Siwek
Małgorzata Ważyńska - Piaskowska