Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XVI/2A

21.02.2024r.

 ZASTRZEŻENIE ALBO COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394 ze zm.);
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów
i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. 2023 r. poz. 2485).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL .
  2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport, w przypadku cudzoziemca dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Organ gminy po zweryfikowaniu tożsamości przyjmuje wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.
  2. W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
  3. W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
  4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
  5. Każda osoba fizyczna w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL będzie mogła sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne, a także podejrzeć historię zmian statusu.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2