Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/5A

21.02.2024r.

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA
NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
  2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Jeśli zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dotyczy dziecka lub podopiecznego – dowód osobisty dziecka lub podopiecznego lub inny dokument tożsamości, na przykład paszport – jeśli taki posiada.
  4. Jeśli działasz jako opiekun lub kurator – dokument, który to potwierdza, jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać osobiście w organie dowolnej gminy.
  2. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
  3. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
  4. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.
  5. Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Z chwilą unieważnienia dowodu osobistego numer PESEL zostaję automatycznie zastrzeżony.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2