Sprawozdania Burmistrza od 31.12.2002 do 28.10.2014
Tytuł:Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji zadań w okresie od 28 sierpnia 2003 do 24 września 2003


WRZESIEŃ 2003

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:

1. Wydałem:

 • jedną decyzję o odpłatnym przekształceniu użytkowania wieczystego na własność,
 • dwie decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości,
 • trzy decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości - rejon ul. Reymonta,
 • dwadzieścia jeden zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
 • trzy decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dwadzieścia zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dwadzieścia trzy zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • siedemnaście decyzji o wykreśleniu /na wniosek podmiotów gospodarczych/ z ewidencji działalności gospodarczej,
 • siedemnaście zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dwadzieścia umów dzierżawy,
 • cztery decyzje na jednorazową sprzedaż piwa,
 • siedem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • zawarłem trzynaście umów użyczenia mienia komunalnego /z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gryfino/.

Wydałem zarządzenia:

1.

w sprawie wyznaczenia stoisk handlowych oraz ustalenia dziennej stawki za 1 stoisko z okazji obchodów „ Dożynek Gminnych 2003” we wsi Sobieradz w dniu 13 września 2003r.

Zarządzenie Nr 116/03 z dnia 3 września  2003r.

2.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 40/1, położonej w obrębie Steklinko.

Zarządzenie Nr 117/03 z dnia 3 września  2003r.

3.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 118/03 z dnia 3 września  2003r.

4.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej – zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 3 m. Gryfino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/2 o pow. 140 m2.

Zarządzenie Nr 120/03 z dnia 3 września 2003r.

 

5.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej – zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Gryfino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 652 m2.

Zarządzenie Nr 121/03 z dnia 3 września 2003r.

 

6.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej
w Gryfinie przy ul. Pomorskiej 9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 122/03 z dnia 3 września 2003r.

7.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 123/03 z dnia 3 września 2003r.

8.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej – zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Nowe Czarnowo  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/4 o pow. 886 m2.

Zarządzenie Nr 124/03 z dnia 5 września 2003r.

 

9.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej – zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 2 m. Gryfino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 352 o pow. 925 m2.

Zarządzenie Nr 125/03 z dnia 5 września 2003r.

10.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu prowadzenia przetargu pisemnego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino”

Zarządzenia Nr 126/03 z dnia 5 września 2003r.

11.

w sprawie oddania w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 127/03 z dnia 5 września 2003r.

12.

w  sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej nr 41, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 129/03 z dnia 12 września 2003r.

13.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezpretargowej.

Zarządzenie nr 130/03 z dnia 12 września 2003r.

14.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej – zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Wełtyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 436/61 o pow. 557 m2.

Zarządzenie Nr 131/03 z dnia 12 września 2003r.

 

15.

w sprawie odstąpienia od ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Zarządzenie nr 132/03 z dnia 18 września 2003r.

Realizuję uchwały podjęte na sesji w dniu 28 sierpnia 2003r.

L.P

Nr uchwały

Podjęta

Realizacja

1.

XI/166/03

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia na działkach gminnych 213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino

Przygotowano protokół uzgodnień
w sprawie ustanowienia służebności. Po podpisaniu przez strony ustalony zostanie termin zawarcia aktu notarialnego. 

2.

XI/167/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12B

Zlecono wykonanie wyceny szacunkowej

3.

XI/168/03

w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie Gardno.

W trakcie realizacji.

 

4.

XI/169/03

w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5.

W trakcie realizacji – zlecono sporządzenie wycen szacunkowych

5.

XI/170/03

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie 5 m. Gryfino.

W trakcie realizacji – czekamy na wyrażenie zgody przez Wojewodę

6.

 

XI/171/03

w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003r.

Zlecono sporządzenie wycen szacunkowych

7.

XI/172/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

W trakcie realizacji – zlecono podział geodezyjny

8.

XI/175/03

w sprawie wyrażenia zgody na przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

W trakcie realizacji – zlecono sporządzenie wycen szacunkowych

W zakresie planowania przestrzennego, aktywizacji gospodarczej     i inwestycji:

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego :

1/ wystąpiłem na dzisiejszą sesję z projektem uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo, teren działki  89/3 i części działki nr 84,

2/  przeprowadzam na bieżąco procedury wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Realizując zadania z zakresu inwestycji :

1/  przygotowałem projekt uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,

2/  przygotowałem także na dzisiejsza sesję informację o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02  z dnia 12 września 2002 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 

Ponadto w wyniku przeprowadzenia procedur zamówień publicznych zatwierdziłem następujące zadania do realizacji oraz następujących wykonawców:

1/ Remont elewacji, docieplenie, zmianę kolorystyki i wymianę okien  komunalnego budynku przy ulicy Gryfińskiej w Daleszewie – wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Józef Rybka z Gryfina. Wartość zadania 45.614,21 PLN brutto.

2/ Remont  dachu w SP Radziszewo  - wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Józef Rybka z Gryfina. Wartość zadania 31.020,37 PLN brutto.

3/ Remont wiat przystankowych i zagospodarowanie terenu - wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Gryfino. Wartość 42.000,00 PLN brutto.

4/ Modernizacja ujęcia wody w Steklnie. Wybrany oferent odstąpił od zawarcia umowy na skutek błędu w obliczeniu ceny. W związku z tym zawarcie umowy nastąpi z drugim w kolejności oferentem, w tym przypadku jest to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z Gryfina.
Wartość 354.629,66 PLN brutto.

W międzyczasie odrzuciłem protest firmy Kobeszko z Choszczna jako niezasadny.  Temat ten był przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej.

5 /Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 61, Bolesława Chrobrego 2, Niepodległości 8/9 i Garbarskiej 4 w Gryfinie. Wybrany oferent INTUR – KFS Inowrocław.  Wartość zadania 78.345,25 brutto PLN. Procedura ta była  powtarzana 4 razy z powodu braku ofert.

6/ Ogłosiłem następujące procedury zamówień publicznych :

 • przetarg nieograniczony na budowę ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie,
 • zaprosiłem do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na inspektora nadzoru na w/w zadanie,
 • w tym samym trybie zaprosiłem do składania ofert na projekt budowlany ulic: Mieszka I, Podgórnej, Władysława Łokietka,
 • przetarg nieograniczony na elewację budynku administracyjnego UMiG,
 • przetarg nieograniczony na dalszy ciąg remontu pomieszczeń w Gimnazjum w Gryfinie,
 • przetarg nieograniczony na docieplenie Szkoły Podstawowej w Radziszewie.

7/ Zakończyłem i odebrałem zadania:

 • renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 • docieplenie, elewacja i wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy Szczecińskiej 15 w Gryfinie,
 • wymiana i etapu stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gardnie,
 • wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 2 Gryfinie
 • remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
 • remont Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 • rozbudowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Chwarstnica,
 • montaż i dostawa wyposażenia technologicznego stołówki jak wyżej.

8/ Zamontowano progi spowalniające. Wykonawca Zakład Usługowo-Handlowy ze Szczecina. Wartość robót 13.348,55 PLN  brutto.

9/ Dokonałem naprawy dróg gminnych w miejscowościach Steklno, Steklinko, Łubnica jak również przeprowadziłem remont chodnika przy ul. Stefana Żeromskiego. Wykonawca PPU Pomorskie GRYFBUD z Nowego Czarnowa. Wartość robót 11.496,81 PLN brutto.

10/ Przekazałem plan budowy na zadanie - uzbrojenie działek gminnych w wodociąg i energię elektryczną przy ul. Polnej i Lipowej w Pniewie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie. Wartość robót 59.785,76 PLN brutto.

11/ Przekazałem plan budowy pod zadania:

 • modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • budowa kanalizacji Północ Gminy.

Termin realizacji 16 miesięcy. Wykonawca BUDIMEX.

12/ W trakcie przygotowania są następujące procedury:

a/   wymiana  stolarki okiennej we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych /wszystkie, w których dotychczas nie zostały wymienione okna/,

b/   wymiana wszystkich pozostałych okien w Gimnazjum,

c/   dokumentacja uzbrojenia terenów ul. Władysława Reymonta i ul. Jana Pawła II,

d/   remont i elewacja budynku przy Szkolnej 16 w Żabnicy, Łużyckiej 11 i  32, Szczecińskiej 52  w Gryfinie.

Ponadto uzgodniłem w Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, że w przyszłym roku dzięki przystąpieniu przez Gazownie do przebudowy istniejącego gazociągu w ulicy Łużyckiej będzie można rozpocząć budowę gazociągu dla mieszkańców Pniewa i Żórawek .

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:

1. W zakresie ochrony przyrody:

wydałem 15 decyzji zezwalających na sanitarną wycinkę drzew,

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 • weryfikowałem stan techniczny budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gryfinie przy udziale Społecznej Komisji  Mieszkaniowej: Gryfino ul. Fabryczna 4, 6, 8, Wełtyń  ul. Bol. Chrobrego 2 oraz Stare Brynki 32,
 • przyjąłem dwa wnioski o partycypację Gminy w budowie lokali mieszkalnych w zasobach  GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie,
 • przeprowadziłem 21 rozmów z najemcami, bądź użytkownikami lokali mieszkalnych zadłużonych, z propozycją najmu mniejszego lokalu lub o niższym standardzie,
 • wydałem dwa skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny oraz jedno z zamiany międzylokatorskiej,

3. W zakresie gospodarki odpadami:

 • wydałem negatywną decyzję dla Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Gastronomicznego „Jumar” z siedzibą w Mierzynie gmina Dobra na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino,
 • rozstrzygnąłem zapytanie o cenę oraz podpisałem umowę na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki szkła z przeznaczeniem dla sołectw naszej Gminy,
 • w dniach 19-21 września br. odbyła się akcja „Sprzątania Świata 2003”, w której udział brały wszystkie gryfińskie placówki oświatowe,
 • zgłosiłem akces przystąpienia gminy Gryfino do Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie” i decyzją Jury gmina Gryfino została zakwalifikowana wśród 46 gmin się do II Etapu Konkursu.

W zakresie edukacji i spraw społecznych:

 • Zorganizowałem uroczystości z okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w dniu 01 września oraz z okazji Dnia Sybiraka w dniu 17 września br.  W uroczystościach wzięły udział środowiska kombatanckie, młodzież oraz przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i organizacji społecznych.
 • Wydałem łącznie 14.604,37 zł na organizację Dożynek Gminnych w Sobieradzu. Impreza dożynkowa była należycie zabezpieczona przez wszystkie niezbędne służby techniczne, sanitarne, medyczne i porządkowe. Podczas Dożynek Gminnych przeprowadziłem także we współpracy z Regionalnym Szpitalem Onkologicznym w Szczecinie akcję związaną
  z badaniami mammograficznymi. W badaniach wzięły udział 53 kobiety.
 • Sfinansowałem warsztaty dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy po nazwą „Spójrz inaczej”. Koszt warsztatów wyniósł 4.500,00 zł. Warsztaty prowadzone były przez firmę „Usługi Pedagogiczno-Psychologiczne Teresa Zambrowska” z Kielc.
 • Wydałem jeden duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej Nr 3. W związku z tym, iż placówka ta obecnie nie istnieje, duplikat świadectwa wydaje organ prowadzący.
 • Przekazałem do Urzędu Marszałkowskiego ankietę – zatytułowaną „Monitoring i ocena strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego”.
 • Zleciłem firmie „Zakład Ogólnobudowlany – Józef Rybka” remont pomieszczeń świetlic wiejskich. Zakres robót obejmował:
 • remont podłogi w świetlicy w Sobiemyślu za kwotę 6.094,14 zł,
 • remont podłogi w świetlicy w Krajniku, za kwotę 3.251,79,
 • malowanie pomieszczeń świetlicy w Drzeninie za kwotę 4.280,02.
 • Zakupiłem za kwotę 728,00 zł nową zjeżdżalnię na plac zabaw w Wirowie do zamontowania w miejscu dotychczasowej, którą ukradziono.
 • Przygotowałem na sesję projekt Uchwały o odpłatnościach za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.
 • Przeprowadziłem we współpracy z Urzędem Marszałkowskim szkolenie na temat „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie prowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczecinie. W szkoleniu wzięło udział 67 osób.
 • Zakupiłem materiały na wyposażenie przygotowanego przez mieszkańców Borzymia nowego boiska do piłki nożnej, w tym zakup trawy za kwotę 1.330,01 zł w firmie Bagras oraz zakup kompletu atestowanych bramek z siatkami wraz z transportem na sumę 7.079,00 zł w firmie Malinex.

W zakresie promocji, informacji i współpracy międzynarodowej:

Trwają prace związane z przygotowaniem nowej edycji planu miasta, a jednocześnie rozpocząłem przygotowania do wydania folderu reklamowego „Dni Gryfina 2004 - 750 Lat Miasta Gryfina”.

W związku z oświatowym programem przygotowującym dzieci i młodzież do obchodów  750-lecia Gryfina, pracownicy Biura oprowadzili po mieście dwie szkolne grupy ze Szkoły Podstawowej z Chwarstnicy, opowiadając o historii i dniu dzisiejszym miasta.

Trwają przygotowania do kolejnej cyklicznej imprezy - X Wojewódzkiego Przeglądu Kapel Rockowych.

W zakresie obsługi Rady Miejskiej w Gryfinie:

- Zarządzeniem nr 114/03 z dnia 2 września 2003 r.  określiłem  odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji  w dniu 28 sierpnia 2003 r.

- W okresie od ostatniej sesji  odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji Rady poświęconych omówieniu materiałów  sesyjnych i tematów wynikających z planów pracy Komisji.

- Na ostatniej sesji radni zgłosili 47 interpelacji. Pismem z dnia 8 września   2003 r. określiłem odpowiedzialnych na przygotowanie odpowiedzi.

- Zorganizowałem szkolenie radnych na temat procedury przygotowania  i uchwalenia budżetu gminy. Szkolenie odbyło się w dniu 11 września br.  Do udziału w szkoleniu zaprosiłem radnych sąsiednich gmin: Banie, Starego Czarnowo, Widuchowa i Trzcińsko Zdrój.

W zakresie zadań organizacyjnych:

1. Realizuję Uchwały Rady Miejskiej uchwalone na sesji w dniu 28 sierpnia 2003 r:

 • Nr XI/159/03 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów,
 • Nr XI/160/03 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów.

2. Trwają prace nad przekazaniem dokumentacji aktowej kategorii A - do Archiwum Państwowego
w Szczecinie - zgodnie zaleceniami Archiwum.

3. 03 października 2003 r. nastąpi uroczyste oddanie domu państwa Solińskich. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za olbrzymi wkład włożony w odbudowę domu tym wszystkim,  bez pomocy których, nie byłoby możliwe oddanie domu w tak krótkim czasie.

Ponadto na tą uroczystość zaprosiłem przedstawicieli Fundacji „Porozumienie bez barier”,  „Fundacji Polsat”, Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Fundacje w znaczny sposób przyczyniły się do leczenia  i rehabilitacji dziewczynek.

4. W dniu 17 września 2003 r. w UMiG w Gryfinie - przy współudziale Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - zorganizowałem szkolenie z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskich, certyfikacji oraz przygotowania firm do działania na rynku międzynarodowym.

5. Trwają prace na przygotowaniem zmian w statucie sołectwa. Projekt statutu został przedstawiony  radcy prawnemu, celem zaopiniowania.

6. Na bieżąco zamieszczane są informacje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

7. Cały czas trwają prace związane z organizacją obchodów 750 – lecia nadania praw miejskich  dla miasta Gryfina. Na kolejnej sesji przedstawię Państwu wstępny harmonogram uroczystości, składy komitetów honorowych i grup roboczych.

8. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zorganizował dla pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych kursy językowe (niemiecki i angielski). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne.

W zakresie podatków i opłat lokalny:     

Rozpatrzyłem 34 wnioski osób ubiegających się o udzielenie ulg podatkowych i niepodatkowych. Do 23 podań ustosunkowałem się pozytywnie, 8 oceniłem negatywnie, natomiast 3 wnioski pozostawiłem bez rozpatrzenia.

Ilość rozpatrywanych wniosków i sposób ich załatwienia

Rodzaj należności

Ilość wniosków

Pozytywnie

Negatywnie

Odroczona decyzja

Podatek od nieruchomości

13

8

4

1

Łączne zobowiązanie pieniężne

3

3

0

0

Podatek od spadków i darowizn

3

2

1

0

Czynsz za najem lub dzierżawę

5

2

1

2

Opłata za użytkowanie wieczyste

3

3

0

0

Przekształcenie w prawo własności

1

1

0

0

Koszty dokumentacji

1

1

0

0

Karta podatkowa

1

1

0

0

Grzywna szkolna

1

0

1

0

Mandat karny

1

1

0

0

Opłata skarbowa

1

0

1

0

Spłata lokali

1

1

0

0

RAZEM

34

25

8

3

Udzielone ulgi podatkowe i niepodatkowe

RODZAJ NALEŻNOŚCI

UMORZENIA

ROZŁOŻENIE NA RATY

ODROCZENIE PŁATNOŚCI

Podatek od nieruchomości

1.112,85 zł

23.172,05 zł

0,00 zł

Łączne zobowiązanie pieniężne

126,40 zł

1.049,40 zł

869,75 zł

Podatek od spadków i darowizn

1.409,95 zł

4.719,95 zł

0,00 zł

Czynsz za najem lub dzierżawę

3.200,64 zł

3.200,65 zł

2.458,49 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste

80,36 zł

14.419,46 zł

0,00 zł

Przekształcenie w prawo własności

0,00 zł

0,00 zł

34.512,36 zł

Koszty dokumentacji

0,00 zł

585,00 zł

0,00 zł

Karta podatkowa

158,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

Mandat karny

0,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

Spłata lokali

0,00 zł

0,00 zł

3.060,00 zł

RAZEM

6.088,30 zł

46.561,51 zł

40.900,60

UDZIELONA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nazwa

 przedsiębiorcy

Rodzaj należności

Rodzaj

ulgi

Kwota podlegająca pomocy

Ireneusz Czujkowski

Podatek od spadków
 i darowizn

Rozłożenie na 4 raty

 

2.819,90

Robert Lipok

Łączne zobowiązanie pieniężne

Odroczenie I raty za 2003 r.
 do 31.08.2003

869,75 zł

Robert Lipok

Czynsz dzierżawny

Odroczenie płatności za
2003 r. do 30.11.2003 r.

2.458,49 zł

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Umorzenie części
VIII i IX raty 2003 r.

181,40 zł

Maria, Bogdan, Monika i Andrzej Pisarczyk

Opłata za przekształcenie w prawo własności

Odroczenie terminu płatności do 10.12.2003 r.

34.512,36 zł

Czesław Furtak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie na 3 raty zaległości za 2002 r.

6.195,25 zł

Czesław Furtak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek
za I ratę 2002 r.

614,50 zł

RAZEM

   

47.651,65 zł

Ponadto:

 • Skierowałem 2 wnioski o zabezpieczenie należności gminnych przez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. W przygotowaniu są trzy kolejne wnioski.
 • Skierowałem 4 zarządzenia zabezpieczenia należności gminnych do Urzędu Skarbowego.
 • Wystawiłem 180 tytułów wykonawczych.
 • Wydałem 23 zaświadczenia uprawniające do pobrania bonów paliwowych dla rolników.
 •  Przeprowadziłem 6 kontroli podatkowych na obszarze Gminy Gryfino.
 • Wydałem 28 różnych zaświadczeń.

Gryfino, dnia 24 września 2003 r.

 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych