Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 331.678 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32.340
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 32.340
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  32.340
801     Oświata i wychowanie 2.719
80101   Szkoły podstawowe 2.719
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.719
852      Pomoc społeczna 296.619
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 106.471
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 106.471
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 129.492
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 129.492
85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.811
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  3.811
85295   Pozostała działalność 56.845

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.845
OGÓŁEM
331.678

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 129.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852      Pomoc społeczna 129.492
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 129.492

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 129.492
OGÓŁEM 
129.492

§ 3.            Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 350.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 190.517
75011    Urzędy wojewódzkie 3.730
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.403
4410 Podróże służbowe krajowe 1.327
75023    Urzędy gmin 86.787
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.787
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 25.000
75095    Pozostała działalność 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.000
75113    Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.694
75412   Ochotnicze straże pożarne 335
4300 Zakup usług pozostałych 335
75416   Straż Miejska 5.359
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.359
 
758     Róże rozliczenia 30.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 30.000
4810 Rezerwy 30.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.800
90002   Gospodarka odpadami 17.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.800
90095   Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80.000
92195   Pozostała działalność 80.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 18.519
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18.519
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3.519
 4300 Zakup usług pozostałych 15.000
OGÓŁEM   350.530

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 553.245 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750      Administracja publiczna 190.517
75011    Urzędy wojewódzkie 3.730
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.403
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.077
4300 Zakup usług pozostałych 250
75023   Urzędy gmin 186.787
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160.487
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.340
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 38.340
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32.340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.694
75412    Ochotnicze straże pożarne 335
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293
4120 Składki na Fundusz Pracy 42
75416   Straż Miejska 5.359
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.359
801     Oświata i wychowanie 32.719
80101    Szkoły podstawowe 2.719
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.719
80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
852     Pomoc społeczna 167.127
85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

106.471

  3110 Świadczenia społeczne 106.471
85278    Usuwanie klęsk żywiołowych 3.811
3110 Świadczenia społeczne 3.811
85295    Pozostała działalność 56.845
3110 Świadczenia społeczne 56.845
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.800
90003   Oczyszczanie miast i wsi 19.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 17.800
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80.000
92195   Pozostała działalność 80.000
4300 Zakup usług pozostałych 80.000
926     Kultura fizyczna i sport 18.519
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18.519
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4301 Zakup usług pozostałych 3.519
OGÓŁEM 
552.716

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych, których są dysponentami:

DOCHODY:

 • 32.340 zł – decyzją nr 11/04 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano dotację celową na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania;
 • 2.719 zł– zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005;
 • 106.471 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 242/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
 • 129.492 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2004 dokonano zmian w planie dotacji celowej z §2010 na §2030 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym;
 • 3.811 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 201/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.;
 • 56.845 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 227/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dożywiania uczniów w 2004r.;

WYDATKI:

 • 34.549 zł – dokonano rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040);
 • 1.327 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 • 17.800 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • 30.000 zł – w związku z wejściem do Unii Europejskiej oraz wymogami ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia zachodzi konieczność opracowania oraz wdrożenia systemów HACCP, GMP i GHP w placówkach szkolnych i przedszkolnych prowadzących żywienie zbiorowe (28.000 zł) oraz środki na sprzęt skanująco-drukujący dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy (2.000 zł);
 • 80.000 zł – przesunięć dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w związku z racjonalizacją wydatków budżetowych;
 • 15.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia środków finansowych w zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 • 2.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięć wolnych środków na pokrycie zakupu ławek parkowych;

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w celu uaktualnienia planów finansowych na koniec I półrocza 2004r.

Sporządziła:
Jolanta Staruk