Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-162/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151–162/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 195.888 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 145.891
80101   Szkoły podstawowe 145.891
2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 145.891
 
852     Pomoc społeczna 49.997
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnych 4.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.000
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 41.100
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.100
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38.000
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 191
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 191
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.706
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.706
OGÓŁEM 195.888

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 929.533 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 170.745
80101   Szkoły podstawowe 170.745
2033 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24.854
6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 145.891
 
852     Pomoc społeczna 758.788
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 729.421
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 729.421
85219    Ośrodki pomocy społecznej 29.367
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29.367
OGÓŁEM 929.533

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 270.424 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600      Transport i łączność 2.960
60014    Drogi publiczne gminne 2.960
4300 Zakup usług pozostałych 2.960
 
630       Turystyka 3.000
63095    Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
710     Działalność usługowa 71.372
71035   Cmentarze 71.372
4300 Zakup usług pozostałych 71.372
 
750     Administracja publiczna 1.360
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.360
4300 Zakup usług pozostałych 360
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
 
801     Oświata i wychowanie 61.000
80101    Szkoły podstawowe 40.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.000
80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 21.000
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
4430 Różne opłaty i składki 13.000
 
851      Ochrona zdrowia 18.902
85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.902
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
4430 Różne opłat i składki 902
85195    Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
852     Pomoc społeczna 58.915
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnych 4.000
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 41.100
3110 Świadczenia społeczne 41.100
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 191
3110 Świadczenia społeczne 191
85219   Ośrodki pomocy społecznej 8.918
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.117
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000
4430 Różne opłaty i składki 3.801
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.706
4300 Zakup usług pozostałych 4.706
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.700
85495   Pozostała działalność 2.700
4300 Zakup usług pozostałych 2.700
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.148
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.500
4300 Zakup usług pozostałych 5.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 27.648
4300 Zakup usług pozostałych 27.648
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.967
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 11.967
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.967
 
926     Kultura fizyczna i sport 5.100
92601   Obiekty sportowe 5.100
4270 Zakup usług remontowych 5.100
OGÓŁEM 270.424

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.004.069 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 2.960
60014   Drogi publiczne gminne 2.960
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.960
 
630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
 
710     Działalność usługowa 71.372
71035   Cmentarze 71.372
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180
4270 Zakup usług remontowych 71.192
 
750     Administracja publiczna 1.360
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000
3030 Różne opłaty na rzecz osób fizycznych 1.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 360
4300 Zakup usług pozostałych 360
 
801     Oświata i wychowanie 85.854
80101   Szkoły podstawowe 64.854
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4213 Zakup materiałów i wyposażenia 24.854
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 21.000
4270 Zakup usług remontowych 21.000
 
851      Ochrona zdrowia 18.902
85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.902
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.902
85195   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 
852     Pomoc społeczna 767.706
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 729.421
3110 Świadczenia społeczne 707.260
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.540
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.621
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 38.285
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.785
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.700
85401   Świetlice szkolne 1.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500
85495   Pozostała działalność 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
 
 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.148
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.500
4270 Zakup usług remontowych 5.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 27.648
4270 Zakup usług remontowych 27.648
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.967
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.967
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.967
92195   Pozostała działalność 2.000
4260 Zakup energii 2.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 5.100
92601   Obiekty sportowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.100
OGÓŁEM 1.004.069

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

Dochody:

 • 170.745 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW); z tego kwota 145.891 zł, która jest przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w/w zadania została błędnie sklasyfikowana i wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej przed otrzymaniem decyzji, w związku z powyższym dokonuje się korekty zapisu tych środków;
 • 49.997 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych i zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, i tak:
  • rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł;
  • rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 41.100 zł;
  • rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 191 zł;
  • rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.706 zł
 • 758.788 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 478/2004, Nr  502/2004 oraz 503/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych w dziale 852 – Opieka społeczna, i tak:
  • rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę – 729.421 zł, z tego:
  • 200.308 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
  • 11.256 zł – z przeznaczeniem na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
  • 517.857 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • 29.367 zł – z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki:

 • 2.960 zł – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska o przesunięcie brakujących środków na poszczególne paragrafy;
 • 71.372 zł – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesień, które należy dokonać, realizując zaplanowane i wykonywane w ciągu roku wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
 • 1.360 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wypłaty diet radnych Rady Miejskiej oraz na opłacenie szkolenia pracowników Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
 • 61.000 zł – dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na remont części elewacji budynku administracyjnego oraz remont ogrodzenia i bramy wjazdowej;
 • 1.500 zł – na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięć środków między paragrafami zgodnie z potrzebami;
 • 33.148 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zakup sadzonek oraz wykonanie usług remontowych związanych z odbudową studni kanalizacji deszczowej;
 • 8.918 zł - dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • 833.639 zł - środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, które sklasyfikowane są zgodnie z ich przeznaczeniem a opisane szczegółowo przy dochodach;

Pozostałe zmiany dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk