Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-178/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151–178/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 1.800
80195   Pozostała działalność 1.800
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.800
OGÓŁEM 1.800

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 616.694 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 16.339
60014   Drogi publiczne powiatowe 16.339
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.339
 
630     Turystyka 28.509
63095   Pozostała działalność 28.509
4270 Zakup usług remontowych 28.509
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 45.100
70095   Pozostała działalność 45.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100
4270 Zakup usług remontowych 45.000
 
710     Działalność usługowa 5.350
71035   Cmentarze 5.350
4270 Zakup usług remontowych 5.350
 
750     Administracja publiczna 122.500
75011   Urzędy wojewódzkie 6.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 116.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4260 Zakup energii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 76.000
4430 Różne opłaty i składki 5.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50
4300 Zakup usług pozostałych 50
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.400
75412   Ochotnicze straże pożarne 31.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.000
75414   Obrona cywilna 1.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
75416   Straż Miejska 5.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
 
801     Oświata i wychowanie 168.100
80101   Szkoły podstawowe 30.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4410 Podróże służbowe krajowe 300
80104   Przedszkola 2.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
80110   Gimnazja 95.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000
4260 Zakup energii 15.000
4270 Zakup usług remontowych 500
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 22.000
4300 Zakup usług pozostałych 22.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 16.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.100
4270 Zakup usług remontowych 2.400
80195   Pozostała działalność 1.800
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
 
851     Ochrona zdrowia 6.100
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100
 
852     Pomoc społeczna 4.406
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 956
4120 Składki na Fundusz Pracy 59
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 897
85219   Ośrodki pomocy społecznej 3.450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.389
4430 Różne opłaty i składki 61
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 39.500
85401   Świetlice szkolne 14.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 24.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.700
4260 Zakup energii 5.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.340
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
90002   Gospodarka odpadami 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
90013   Schroniska dla zwierząt 385
4300 Zakup usług pozostałych 385
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 101.000
4270 Zakup usług remontowych 101.000
90095   Pozostała działalność 955
4300 Zakup usług pozostałych 955
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000
4301 Zakup usług pozostałych 1.000
92195   Pozostała działalność 35.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4270 Zakup usług remontowych 25.000

OGÓŁEM

616.694

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 614.894 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 16.339
60014   Drogi publiczne powiatowe 16.339
4300 Zakup usług pozostałych 16.339
 
630     Turystyka 28.509
63095   Pozostała działalność 28.509
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 521
4300 Zakup usług pozostałych 27.988
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 45.100
70095   Pozostała działalność 45.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4260 Zakup energii 10.100
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
 
710     Działalność usługowa 5.350
71035   Cmentarze 5.350
4300 Zakup usług pozostałych 5.350
 
750      Administracja publiczna 122.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.500
4410 Podróże służbowe krajowe 12.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.400
75412   Ochotnicze straże pożarne 31.000
3020 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
75414   Obrona cywilna 1.400
4270 Zakup usług remontowych 1.400
75416   Straż Miejska 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
 
801     Oświata i wychowanie 166.300
80101   Szkoły podstawowe 84.800
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.000
4270 Zakup usług remontowych 2.500
4420 Zakup materiałów i wyposażenia 300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000
80104   Przedszkola 22.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000
80110   Gimnazja 43.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 16.500
4260 Zakup energii 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4430 Różne opłaty i składki 7.500
 
851     Ochrona zdrowia 6.100
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.100
 
852     Pomoc społeczna 4.406
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 956
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 897
85219   Ośrodki pomocy społecznej 3.450
4260 Zakup energii 3.450
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 39.500
85401   Świetlice szkolne 21.300
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.300
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 18.200
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4410 Podróże służbowe krajowe 6.400
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.300
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.340
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.340
4300 Zakup usług pozostałych 6.340
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 101.000
4260 Zakup energii 101.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury  
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.000

OGÓŁEM

614.894

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

Dochody:

  • 1.800 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 475/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;

Wydatki:

  • Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2004 roku i dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania.

Sporządziła:
Jolanta Staruk