Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2004 rok.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2004 r.


w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2004 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999r. Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, zm. z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz, 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, Dz. U. Nr 100 poz. 1082, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz.1685, Dz. U. Nr 213 poz. 1802, Dz. U. Nr 214 poz.1806) (Dz.U.03.15.148 zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851 zm. z 2004.01.01 Dz.U.01.88.961,Dz.U..02.153.1271,Dz.U.03.96.874) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2004, zgodnie z załącznikami:

§ 2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 5.
  2. Dysponenci wymienieni w załącznikach Nr 3 i 4 działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  3. Dysponenci określeni w punktach 2-4 zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 92 i art. 137 - 146 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  4. Dysponenci określeni w pkt. 2 - 4 zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
  5. Dysponenci określeni w pkt. 2 - 4 zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w uchwale, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat