Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151–147/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie   z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 273.802 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852      Pomoc społeczna 273.802
85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne 265.802
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 265.802
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8.000
OGÓŁEM 273.802

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 315.851 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 100.000
70095    Pozostała działalność 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
710       Działalność usługowa 13.875
71035     Cmentarze 13.875
4300 Zakup usług pozostałych 13.875
 
750       Administracja publiczna 102.200
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 700
4410 Podróże służbowe krajowe 700
75023     Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101.500
 
801     Oświata i wychowanie 74.000
80104    Przedszkola 74.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.000 
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.276
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 25.276
4300 Zakup usług pozostałych 25.276
 
926     Kultura fizyczna i sport 500
92601   Obiekty sportowe 500
4300 Zakup usług pozostałych 500

OGÓŁEM

315.851

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 589.653 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 100.000
70095    Pozostała działalność 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
 
710     Działalność usługowa 13.875
71035   Cmentarze 13.875
4270 Zakup usług remontowych 13.875
 
750      Administracja publiczna 102.200
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 700
4420 Podróże służbowe zagraniczne 700
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101.500
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
801   Oświata i wychowanie 74.000
80104   Przedszkola 74.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 74.000
 
852       Pomoc społeczna 273.802
85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne 265.802
3110 Świadczenia społeczne 265.802
85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
 
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.276
92195    Pozostała działalność 25.276
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 500
92601   Obiekty sportowe 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
OGÓŁEM 589.653

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

Dochody:

 • 273.802 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 349/2004 i 362/2004 przyznano gminie dotację celową w dziale 852 – Opieka społeczna;

Wydatki:

 • 113.875 zł – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesień koniecznych do wykonania niezbędnych usług remontowych na cmentarzu komunalnym;
 • 102.200 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych (700 zł) oraz na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży, obuwia, konserwację i naprawę (1.500 zł) oraz na realizację bieżących zadań UMiG (100.000 zł);
 • 74.000 zł – korekta wprowadzonego, Uchwałą Nr XXV/346/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004r., planu dla zakładu budżetowego – Przedszkola;
 • 273.802 zł – zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, i tak:
  • zarządzeniem Nr 349/2004 przyznano środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (8.000 zł);
  • zarządzeniem Nr 362/2004 przyznano środki na:
   wypłatę świadczenia z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (30.864 zł);
   realizację świadczeń rodzinnych (234.938 zł);
 • 500 zł – przesunięć środków dokonuje się w celu pokrycia składek społecznych za ratowników zatrudnionych w okresie letnim na kąpieliskach znajdujących się na terenie gminy Gryfino;
 • 25.000 zł – przesunięcie środków z przeznaczeniem na promocję miasta.

Sporządził:
Jolanta Staruk