Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-54/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie § 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. przen. z 2001r. Nr 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271), zarządza się, co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 59.385 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801
80101

2033

 
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
2.385
2.385
2.385

852
85212

6310

Pomoc społeczna 
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
57.000
6.000


6.000

85214  

2010

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
51.000

51.000

OGÓŁEM   59.385

§ 2.            Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 59.385 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801
80101

4213

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
2.385
2.385
2.385
852
85212

6060

Pomoc społeczna 
Świadczenia rodzinne oraz składki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
 ubezpieczenia społecznego
Wydatki na zakupy inwestycyjne
 jednostek budżetowych
57.000
6.000


6.000

85214

3110

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
51.000

51.000

OGÓŁEM   59.385

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r, które przyznały Gminie następujące dotacje celowe:

  • 2.385 zł – przyznane środki zarządzeniem Nr 70/2004 z dnia 5 marca 2004r. przeznaczono na sfinansowanie – z kredytu Banku Światowego – wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), tj. na dostawę oprogramowania dla szkół podstawowych;
  • 6.000 zł – dotyczy środków przyznanych zarządzeniem Nr 90/2004 z dnia 17 marca 2004r. z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy – głównie na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
  • 51.000 zł – dotyczy środków przyznanych zarządzeniem Nr 94/2004 z dnia 19 marca 2004r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;