Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-153/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-153/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 354.721 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852   Pomoc społeczna 354.721
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 27.389
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 27.389
85219   Ośrodki pomocy społecznej 327.332
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 327.332
OGÓŁEM 354.721

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 541.979 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801    

Oświata i wychowanie

21.492

80113   Dowożenie uczniów do szkół 1.297
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.297
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.195
2033 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20.195
 
852     Pomoc społeczna 520.487
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 187.514
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 187.514
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.641
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.641
85219   Ośrodki pomocy społecznej 327.332
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 327.332
OGÓŁEM 541.979

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 721.737 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 280.300
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280.000
4430 Różne opłaty i składki 280.000
70095   Pozostała działalność 300
4300 Zakup usług pozostałych 300
 
754     Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa 25.331
75405   Komendy powiatowe Policji 18.331
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.331
75416   Straż Miejska 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
 
758     Różne rozliczenia 3.600
75818   Rezerwy ogólne i celowe 3.600
4810 Rezerwy 3.600
 
801     Oświata i wychowanie 17.500
80101   Szkoły podstawowe 10.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
80110   Gimnazja 4.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000
80195   Pozostała działalność 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
 
852     Pomoc społeczna 354.721
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 27.389
3110 Świadczenia społeczne 27.389
85219   Ośrodki pomocy społecznej 327.332
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4260 Zakup energii 1.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.332
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 385
85407    Placówki wychowania pozaszkolnego 385
4420 Podróże służbowe zagraniczne 385
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.727
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.027
4300 Zakup usług pozostałych 1.027
90002    Gospodarka odpadami 2.900
4300 Zakup usług pozostałych 2.900
90013    Schroniska dla zwierząt 11.800
4300 Zakup usług pozostałych 11.800
90095    Pozostała działalność 17.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 12.700
 
926     Kultura fizyczna i sport 7.173
92601   Obiekty sportowe 5.000
4260 Zakup energii 5.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.173
4300 Zakup usług pozostałych 2.173
OGÓŁEM 721.737

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 908.995 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 280.300
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280.000
4300 Zakup usług pozostałych 280.000
70095   Pozostała działalność 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300
 
754     Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa 25.331
75405   Komendy powiatowe Policji 18.331
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.331
75416   Straż Miejska 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
 
801     Oświata i wychowanie 38.992
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
80110   Gimnazja 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 1.297
4300 Zakup usług pozostałych 1.297
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.195
4303 Zakup usług pozostałych 20.195
80195   Pozostała działalność 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
 
852     Pomoc społeczna 520.487
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 187.514
3110 Świadczenia społeczne 187.514
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.641
3110 Świadczenia społeczne 5.641
85219   Ośrodki pomocy społecznej 327.332
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4260 Zakup energii 1.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.332
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 385
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 385
4430 Różne opłaty i składki 385
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.727
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.027
4270 Zakup usług remontowych 1.027
90003   Oczyszczanie miast i wsi 27.300
4300 Zakup usług pozostałych 27.300
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.400
4300 Zakup usług pozostałych 4.400
 
926      Kultura fizyczna i sport 10.773
92605   Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.773
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.600
OGÓŁEM 908.995

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

Dochody:

 1.297 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 447/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 2004r.

20.195 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2004 i 436/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW);

27.389 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

5.641 zł – tym samym, w/w zarządzeniem zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w w/w rozdziale oraz na ten sam cel;

327.332 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej a zwiększono dotację z tytułu realizacji zadań własnych w tym samych rozdziale. 
Powyższe zmiany przeprowadza się celem dostosowania zasad finansowania ośrodków pomocy do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) - art. 17 ust. 1 pkt 18. W związku z tym zmiany te wchodzą w życie z dniem 13 października br., z mocą obowiązującą od 1 maja 2004r.;

187.514 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

Wydatki:

280.300 zł – wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (280.000 zł) dotyczący przeniesień, które należy dokonać, realizując podjęte przez Radę Miejską uchwały oraz nowe zadania postawione wydziałowi. W związku z powyższym wystąpiła konieczność dokonania dodatkowych wykupów nieruchomości od osób fizycznych i prawnych:

  1. gruntu pod drogę od P.Balikowskich w Wirowie  za kwotę 2.100,00 zł
  2. gruntu pod stację transformatorową oraz przepompownię ścieków od P. Jastrzębskich w Pniewie za kwotę 12.100,00 zł,
  3. części gruntów wydzielonych na poszerzenie ulicy Jana Pawła II w Gryfinie za kwotę ok.80.000,00 zł
  4. gruntu objętego przyszłym scaleniem i podziałem wraz z gruntami gminnymi od P. Lewandowskiego w Wełtyniu za kwotę 47.000,00 zł
  5. nieruchomości zabudowanej po WKU w Gryfinie, za kwotę 300.000,00 zł
  6. nakładów na budowę sklepu w Nowym Czarnowie, w którym realizowana ma być świetlica wiejska, od GS Samopomoc Chłopska w Gryfnie, za kwotę ok.20.000,0 zł, 

oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska na składki społeczne Komisji Mieszkaniowej;

25.331 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowe –„Lanos” oraz na zakup etyliny i LPG (7.000 zł) oraz przesunięcie środków między paragrafami, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (18.331 zł);

10.773 zł – na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przeznacza się środki z rezerwy ogólnej na organizację przez Klub Sportowy LKS „Piast” imprez sportowych dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim (3.600 zł) oraz dokonuje korekty niezbędnych zmian na poszczególnych paragrafach (7.173 zł);

18.264 zł – dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (14.385 zł) oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (3.500 zł);

32.727 zł - wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesień koniecznych do wykonania niezbędnych usług będących w kompetencji wydziału;

541.979 zł – środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, które sklasyfikowane są zgodnie z ich przeznaczeniem;

Sporządziła:
Jolanta Staruk