Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-114/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 lipca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-114/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 lipca 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie   z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  25.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.700
85495   Pozostała działalność 5.700
4300 Zakup usług pozostałych 5.700
OGÓŁEM 30.700

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 30.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.700
85495   Pozostała działalność 5.700
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.700
OGÓŁEM 30.700

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na realizację zadania pn. „Remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w obiektach KPP Straży Pożarnej w Gryfinie”. Materiały na realizację w/w zadania zostaną zakupione przez urząd w związku, z czym jest zasadne przeniesienie środków z paragrafu dotacyjnego na rzeczowy.
Ponadto przenosi się niewykorzystane środki i przeznacza na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Sporządziła:
Jolanta Staruk