Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 30 lipca 2004 r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 59.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852 Pomoc społeczna 59.300
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 59.300
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 59.300
OGÓŁEM 59.300

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 15.935.378 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.326
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.326
4300 Zakup usług pozostałych 2.326
 
801 Oświata i wychowanie 5.681
80110 Gimnazja 5.081
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
4270 Zakup usług remontowych 1.500
4410 Podróże służbowe krajowe  1.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne  581
80195 Pozostała działalność 600
4300 Zakup usług pozostałych  600
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.818.900
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.818.900
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.818.900
 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.471
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 28.471
4270 Zakup usług remontowych 28.471
92195 Pozostała działalność 15.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000
 
926 Kultura fizyczna i sport 60.000
92695 Pozostała działalność 60.000
4300 Zakup usług pozostałych 60.000
OGÓŁEM 15.935.378

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 15.994.678 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.326
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.326
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.326
 
801 Oświata i wychowanie 5.681
80110 Gimnazja 5.081

4430 Różne opłaty i składki 5.081
80195 Pozostała działalność 600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600
 
852 Pomoc społeczna 59.300
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 59.300
3110 Świadczenia społeczne 59.300
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.818.900
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.818.900
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.818.900
 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.471
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 43.471
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 43.471
 
926 Kultura fizyczna i sport 60.000
92695 Pozostała działalność 60.000
4270 Zakup usług remontowych 60.000
OGÓŁEM 15.994.678

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

  • 5.081 – wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie w celu aktualizacji planu finansowego,
  • 65.000 – wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wełtyniu na bazę noclegową dla grup sportowych i turystycznych (60.000 zł) oraz na zakup zestawu komputerowego dla wydziału 5.000 zł);
  • 15.818.900 – zmiana dotyczy właściwego zapisu środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej;
  • 59.300 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2004 przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
  • 43.471 zł – przeniesiono środki z przeznaczeniem na remonty zabytkowych obiektów sakralnych;

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w celu uaktualnienia planów finansowych.

Sporządziła:
Bożena Mejna