Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-52/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok. 

Na podstawie § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie    z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino   na 2004r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 393.274 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70095


4300
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
1.000
1.000
1.000
750
75023


6060

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
 prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
260.000
260.000

260.000

801
80101

4210
4240

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
12.274
12.274
8.450
3.824
900

90003


4210

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
20.000

20.000
20.000

921

92109


6060

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
100.000

100.000
100.000

OGÓŁEM   393.274

§ 2.            Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 393.274 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70095

4110

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000
1.000
1.000
750
75023


6050

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
260.000
260.000

260.000

801
80101

6060

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
 jednostek budżetowych
12.274
12.274
12.274
900

90003


4300

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
20.000

20.000
20.000

921

92109


6050

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
100.000

100.000
100.000

OGÓŁEM   393.274

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na wnioski naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, i tak:

  • 1.000 zł – przeznaczono na brakujące środki na składki społeczne członków Komisji Mieszkaniowej na br.;
  • 12.274 zł – dotyczy przeniesień środków Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne;
  • 20.000 zł – środki związane z zimowym utrzymaniem dróg;
  • 100.000 zł – przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych na inwestycje z przeznaczeniem na budowę świetlic wiejskich,
  • 260.000 zł - przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych na inwestycje z przeznaczeniem na modernizację i elewację budynku administracyjnego Urzędu.