Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 44/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 44/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 26 marca 2003 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 338 858 zł. 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 700
70021

8020

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych
kredytów bankowych
231 000
230 000

230 000
70095
4300
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych 
1 000
1 000
 754  

75412

 


4300

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług pozostałych
3 000

3 000
3 000
801

  


80101

4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup usług pozostałych
80 288
53 360
53.360
80104
4300
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Zakup usług pozostałych
3 867
3 867
80110
4300
Gimnazjum
Zakup usług pozostałych
23 061
23 061
851
85154

4300

OCHRONA ZDROWIA
przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych 
1 000
1 000
1 000
853  

85314

 


4110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne ( zlecone )

Składki na ubezpieczenia społeczne 
11 010
11 000


11 000
85319
4300
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
10
10
854

85401  

4300

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Zakup usług pozostałych 
10 328
3 913
3 913
85407
4300
Placówki wychowania pozaszkolnego
Zakup usług pozostałych 
6 415
6 415
900

 

90002

 


4210

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
2 232

1 716
1 716
 90015
4270
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług remontowych
516
516
OGÓŁEM 338 858

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 338 858

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70095

4110
4210


4270

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
( zakup materiałów do remontu bud. komunalnych dla GTBS )
Zakup usług remontowych
( remont bud. komunal. GTBS )
231 000
231 000

1 000
30 000

200 000

754

75412

 


4430

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Różne opłaty i składki 
3 000

3 000
3 000

 801
80146
 

4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
80 288
80 288
80 288
 851
85154
 

4110

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 000
1 000
1 000
 853  

85314

 


3110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne ( zlecone )

Świadczenia społeczne 
11 010
11 000

11 000

85319
 

4570

Ośrodki pomocy społecznej
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 
10

10

854 

85446 

 


4300

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
 10 328

10 328
10 328

 900

 

 

90002

4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
( koszty rozwiezienia pojemników )
2 232

1 716

1 716

90015
4580
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostałe odsetki
 516
516
OGÓŁEM   338 858

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat