Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 25/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 12 lutego 2003 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.  

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r.

§ 1 Zmniejsza się wydatki o kwotę 994.340 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630

 

 


63003


2820

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
13.000
13.000

13.000

926
92601

92605

4300

2820

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
981.340
931.340
931.340
50.000

50.000

OGÓŁEM 994.340

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 994.340 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630
63003

4210
4300

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 
13.000
13.000
8.000
5.000
926


92601

92605

2810

4210
4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 
981.340
931.340
931.340


50.000
30.000
20.000

OGÓŁEM   994.340

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat