Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 166/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 listopada 2003 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 166/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

z dnia 03 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. zarządzam co następuje

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 150.650 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70005
 

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych 
30.000
30.000
30.000
710
71035
 

4210

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia
3.250
3.250
3.250
750 
75023

6060

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 
50.000
50.000
50.000
 754  

75416

 


4300

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Straż Miejska
Zakup usług pozostałych 
5.000

5.000
5.000

 801
80101

4140 

4300
4410
4430

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
54.700
54.700
5.000

27.500
2.200
20.000

900

90001


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup usług pozostałych
7.700

7.700
7.700

OGÓŁEM 150.650

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 150.650 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 700
70005
 

4430

6060

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 
30.000
30.000
20.000

10.000
710
71035
 

4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup usług pozostałych 
3.250
3.250
3.250
  750
75023
 

4300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych
50.000
50.000
50.000
754 
75416

4210
4270 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Straż Miejska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych 
5.000
5.000
3.000
2.000
801
80101
 

4210
4270

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych 
54.700
54.700
27.200
27.500
900

90004


4210

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
7.700

7.700
7.700

OGÓŁEM 150.650

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat