Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2003 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 10/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 20  stycznia 2003 r.


w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1198 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999r. Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, zm. z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz, 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, Dz. U. Nr 100 poz. 1082, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz.1685, Dz. U. Nr 213 poz. 1802, Dz. U. Nr 214 poz.1806)

Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co  następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do uchwały nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2003, zgodnie z załącznikami:

§ 2

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami  Nr 2 do Nr 5.
  2. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków (w granicach planu wydatków) do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 3.000 EUR jednorazowo upoważnia się Burmistrza oraz jego zastępcę.
  3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków (w granicach planu wydatków) na kwoty przekraczające limit określony w pkt. 2 jednorazowo upoważnia się Burmistrza i jego zastępcę łącznie.
  4. Dysponenci wymienieni w załącznikach Nr 3 i 4 działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  5. Dysponenci określeni w punktach 2-4 zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 92 i art. 137 – 146 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o  finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  6. Dysponenci określeni w pkt. 2 – 4 zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
  7. Dysponenci określeni w pkt. 2 – 4 zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w uchwale, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

  

 

DOCHODY - JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 500
  01095   Pozostała działalność 2 500
    069 Wpływy z różnych opłat 1 500
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku 1 000
020     Leśnictwo 5 400
  02095   Pozostała działalność 5 400
    075 Dochody z najmu i dzierżawy 5 400
100     Górnictwo i kopalnictwo 2 100
  10095   Pozastała działalność 2 100
    046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 100
600     Transport i łączność 1 500
  60016   Drogi publiczne gminne 500
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku 500
  60095   Pozostała działalność 1 000
    059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000
700     Gospodarka mieszkaniowa 3 972 350
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 972 350
    047 Wpływy z opłat za zarząd., użytkowanie i uż.wiecz.nieruch. 460 000
    075 Dochody z najmu, dzierżawy, skład. majątk. 1 030 857
    076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysług. osobom fizycznym w prawo własności 80 000
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku 2 391 493
    097 Wpływy z różnych dochodów 10 000
710     Działalność usługowa 64 900
  71004   Plany zagospodarowanie przestrzennego 14 200
    069 Wpływy z różnych usług 14 200
  71035   Cmentarze 50 700
    083 Wpływy z usług 26 700
    202 Dotacje celowe otrz.z budż. państwa na zad.bież.realizow. przez gminę na podst. porozumień z organem adm.rząd. 24 000
750     Administracja publiczna 244 000
  75011   Urzędy wojewódzkie 209 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 209 000
  75023   Urzędy gmin 25 000
    083 Wpływy z usług 25 000
  75095   Pozostała działalność 10 000
    097 Wpływy z różnych dochodów 10 000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 640
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 640
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 4 640
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 24 000
  75416   Straż Miejska 24 000
    057 Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludności 24 000
756     Dochody od osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 34 088 693
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 649 833
    035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 649 833
  75615   Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 855 360
    031 Podatek od nieruchomości 19 932 360
    032 Podatek rolny 430 000
    033 Podatek leśny 60 000
    034 Podatek od środków transportowych 320 000
    045 Wpływy z opłaty administrac. za czynn. urzędowe 2 500
    050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 31 500
    069 Wpływy z różnych opłat 1 000
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 78 000
  75616   Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 700 000
    031 Podatek od nieruchomości 2 344 800
    032 Podatek rolny 350 000
    033 Podatek leśny 1 200
    034 Podatek od środków transportowych 400 000
    036 Podatek od spadków i darowizn 45 000
    037 Podatek od posiadania psów 28 000
    043 Wpływy z opłaty targowej 55 000
    045 Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe 70 000
    050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000
    056 Zaległości z podatków zniesionych 8 000
    069 Wpływy z różnych opłat 13 000
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 135 000
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 981 000
    041 Wpływy z opłaty skarbowej 550 000
    048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 320 000
    069 Wpływy z różnych opłat 111 000
  75619   Wpływy z różnych rozliczeń 3 200
    069 Wpływy z różnych opłat  3 200
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7 899 300
    001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 259 716
    002 Podatek dochodowy od osób prawnych 639 584
758     Różne rozliczenia 12 530 917
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 780 386
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 780 386
  75802   Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 19 062
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 062
  75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1 523 869
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 523 869
  75809   Rozliczenia między jedn. samorz. teryt. 150 000
    097 Wpływy z różnych dochodów 150 000
  75814   Różne rozliczenia finansowe 57 600
    092 Pozostałe odsetki 57 600
801     Oświata i wychowanie 53 000
  80101   Szkoły podstawowe 1 000
    057 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 1 000
  80195   Pozostała działalność 52 000
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 52 000
853     Opieka społeczna 2 813 000
  85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 65 000
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. 2 101 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 2 101 000
  85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 103 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 103 000
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 481 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 481 000
  85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 000
    083 Wpływy z usług 33 000
    201 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 30 000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 85 000
  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 80 000
    232 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. (umowy) między j.s.t. 80 000
  85495   Pozostała działalność 5 000
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 5 000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 000
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 370 000
    201 Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami 370 000

RAZEM

54 262 000

 

 

WYDATKI - JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Dysponent
010     Rolnictwo i łowiectwo 56 500  
  01008   Budowa i utrzym. urządz.melioracyjn. 31 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 31 000 R. Woldański
  01030   Izby rolnicze 15 600  
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 15 600 K. Kosiński
  01095   Pozostała działalność 9 900  
    3020 Nagrody i wydatki osobowe 3 000 Cz. Subocz
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400 Cz. Subocz
    4300 Zakup usług pozostałych 3 500 Cz. Subocz
600     Transport i łączność 1 140 000  
  60016   Drogi publiczne gminne 1 040 000  
    4270 Zakup usług remontowych 840 000 K. Klimek
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 200 000 K. Klimek
  60095   Pozostała działalność 100 000  
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 100 000 K. Klimek
630     Turystyka 75 000  
  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 000  
    2820 Dotacja celowa z budż. na finansow. zadań 13 000 P.Romanicz
      zleconych do realizacji stowarzyszeniom    
  63095   Pozostała działalność 62 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 12 000 P.Romanicz
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 50 000 K.Klimek
700     Gospodarka mieszkaniowa 5 478 000  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchom. 400 000  
    4260 Zakup energii 4 000 K.Klimek
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 Cz.Subocz
    4300 Zakup usług pozostałych 160 000 Cz. Subocz
    4430 Różne opłaty i składki 31 000 Cz.Subocz
    6060 Wydatki na zakupy inw. j. budżet. 200 000 Cz. Subocz
  70021   Towarzystwa Budownictwa Społecznego 550 000  
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkł. 320 000 B.Mejna
    8020 Wypł. z tyt. poręczeń spłaty krajowych 230 000 B.Mejna
      kredytów bankowych    
  70095   Pozostała działalność 4 528 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 R. Woldański
    4260 Zakup energii 1 510 000 R. Woldański
    4270 Zakup usług remontowych 500 000 K.Klimek
    4270 Zakup usług remontowych 695 000 R.WoldańskiTBS
    4300 Zakup usług pozostałych 13 000 R. Woldański
    4300 Zakup usług pozostałych 795 000 R.WoldańskiTBS
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 1 005 000 K. Klimek
710     Działalność usługowa 454 000  
  71004   Plany zagospodarowania przestrz. 350 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 300 000 K. Klimek
50 000 Cz. Subocz
  71035   Cmentarze 104 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 R.WoldańskiTBS
    4300 Zakup usług pozostałych 98 000 R. Woldański
750     Administracja publiczna 5 993 600  
  75011   Urzędy Wojewódzkie 467 000  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 345 000 B. Pluskota
    4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 27 000 B. Pluskota
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 61 000 B. Pluskota
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 B. Pluskota
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 B. Czachur
        7 500 B. Golisowicz
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000 B. Czachur
        2 200 B. Golisowicz
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 B. Czachur
      300 B. Golisowicz
    4440 Odpisy na ZFŚS 7 000 B. Pluskota
  75020   Starostwa powiatowe 25 000  
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 25 000 B.Mejna
      zadania bieżące realiz. na podstawie    
      porozumień między j.s.t.    
  75022   Rady gmin 247 000  
    3030 Różne wydatki na rzecz os. fizycznych 234 000 J.Kusińska
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000 J.Kusińska
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 J.Kusińska
  75023   Urzędy gmin 5 100 000  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 2 782 000 B. Pluskota
    4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 233 000 B. Pluskota
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 512 000 B. Pluskota
    4120 Składki na Fundusz Pracy 73 000 B. Pluskota
    4140 Wpłaty na PFRON 20 000 B. Pluskota
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 000 B. Pluskota
    4260 Zakup energii 75 000 B. Pluskota
    4270 Zakup usług remontowych 150 000 K.Klimek
    4270 Zakup usług remontowych 50 000 B. Pluskota
    4300 Zakup usług pozostałych 400 000 B. Pluskota
    4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 B. Pluskota
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 B. Pluskota
    4430 Różne opłaty i składki 30 000 B. Pluskota
    4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socj. 73 000 B. Pluskota
    6005 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 50 000 K.Klimek
    6060 Wydatki na zakupy inw. j. budżet. 300 000 B. Pluskota
  75045   Komisje poborowe 1 000  
    3020 Nagrody i wydatki osobowe 500 B. Czachur
    4300 Zakup usług pozostałych 500 B. Czachur
  75047   Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budż. 65 000  
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 K. Kosiński
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000 K. Kosiński
  75095   Pozostała działalność 88 600  
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 600 J.Kusińska
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000 K. Kosiński
751     Urzędy naczelnych organów władzy 4 640  
      państwowej, kontroli i ochrony prawa    
      oraz sądownictwa    
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państw.,    
      kontroli i ochrony prawa 4 640  
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   B. Czachur
    4120 Składki na Fundusz Pracy   B. Czachur
    4300 Zakup usług pozostałych   B. Czachur
754     Bezpiecz. publ. i ochrona przpoż. 546 000  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 188 000  
    3020 Nagrody i wydatki osobowe 33 000 B. Czachur
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000 B. Czachur
    4260 Zakup energii 10 000 B. Czachur
    4270 Zakup usług remontowych 50 000 K.Klimek
    4270 Zakup usług remontowych 10 000 B. Czachur
    4300 Zakup usług pozostałych 43 000 B. Czachur
    4430 Różne opłaty i składki 14 000 B. Czachur
  75414   Obrona cywilna 7 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 B. Czachur
    4260 Zakup energii 1 500 B. Czachur
    4270 Zakup usług remontowych 4 000 B. Czachur
  75416   Straż Miejska 351 000  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 212 000 B. Pluskota
    4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 18 000 B. Pluskota
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 000 B. Pluskota
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 B. Pluskota
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 R. Rataj
    4270 Zakup usług remontowych 7 000 R. Rataj
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000 R. Rataj
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 R. Rataj
    4430 Różne opłaty i składki 4 000 R. Rataj
    4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socj. 5 000 B. Pluskota
757     Obsługa długu publicznego 150 000  
  75702   Obsługa pap. wart., kredyt.i poż. j.s.t. 150 000  
    8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. 150 000 B. Mejna
758     Różne rozliczenia 350 360  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 350 360  
    4810 Rezerwy 350 360 Burmistrz
801     Oświata i wychowanie 1 162 000  
  80101   Szkoły podstawowe 750 000  
    4270 Zakup usług remontowych 550 000 K. Klimek
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 200 000 K. Klimek
  80110   Gimnazja 400 000  
    4270 Zakup usług remontowych 400 000 K.Klimek
  80145   Komisje egzaminacyjne 5 000  
    3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz. 3 500 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500 P. Romanicz
  80195   Pozostała działalność 7 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 P. Romanicz
851     Ochrona zdrowia 332 000  
  85149   Programy polityki zdrowotnej 12 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000 P. Romanicz
  85154   Przeciwdzialanie alkoholizmowi 320 000  
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000 P. Romanicz
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 P. Romanicz
    4270 Zakup usług remontowych 30 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 180 000 P. Romanicz
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 P. Romanicz
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 P. Romanicz
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 P. Romanicz
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3 181 000  
  85404   Przedszkola 3 101 000  
    2650 Dotacja przedm. z budżetu dla zakł. budż. 3 000 000 B. Mejna
    4270 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 K.Klimek
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 P. Romanicz
  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 10 000  
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 10 000 P. Romanicz
      lub dofin. zadań zleconych do realizacji stow.    
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 40 000  
      dzieci i młodzieży szkolnej    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 P. Romanicz
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 15 000  
    3240 Stypendia oraz inne form. pomocy dla uczniów 15 000 P. Romanicz
  85495   Pozostała działalność 10 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000 P. Romanicz
  85495   Pozostała działalność 5 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 P. Romanicz
900     Gospodarka kom. i ochrona środowiska 5 495 000  
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 65 000 R. Woldański
  90002   Gospodarka odpadami 40 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 R. Woldański
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 200 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 R. Woldański
    4300 Zakup usług pozostałych 180 000 R. Woldański
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 200 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 R. Woldański
    4300 Zakup usług pozostałych 186 000 R. Woldański
  90013   Schroniska dla zwierząt 48 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 R. Woldański
    4300 Zakup usług pozostałych 43 000 R. Woldański
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 110 000  
    4260 Zakup energii 490 000 K.Klimek
    4270 Zakup usług remontowych 300 000 K.Klimek
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 320 000 K.Klimek
  90017   Zakłady gospodarki komunalnej 3 650 000  
    4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 3 650 000 Skarbnik
  90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 R. Woldański
    6060 Wydatki na zakupy inw. j. budżet. 4 000 R. Woldański
  90095   Pozostała działalność 168 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 168 000 R. Woldański
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 299 500  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby 1 066 000  
    2550 Dotacja przedm. z budżetu dla inst. kultury 710 000  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracown. 35 000 B. Pluskota
    4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 3 000 B. Pluskota
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 000 B. Pluskota
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 B. Pluskota
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500 P. Romanicz
    4260 Zakup energii 28 000 P. Romanicz
    4270 Zakup usłig remontowych 30 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 26 500 P. Romanicz
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 P. Romanicz
    4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socj. 1 000 P. Romanicz
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 200 000 K. Klimek
  92116   Biblioteki 810 000  
    2550 Dotacja przedm. z budżetu dla inst. kultury 810 000 B. Mejna
  92120   Ochrona i konserwacja zabytków 150 000  
    4270 Zakup usług remontowych 50 000 K. Klimek
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 100 000 K. Klimek
  92195   Pozostała działalność 273 500  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 500 P. Romanicz
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 K. Kozak
    4260 Zakup energii 9 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 33 000 P. Romanicz
    160 000 K. Kozak
926     Kultura fizyczna i sport 1 850 000  
  92601   Obiekty sportowe 1 350 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 P. Romanicz
    4260 Zakup energii 5 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 25 000 P. Romanicz
    4300 Zakup usług pozostałych 1 200 000 B. Mejna
    6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 100 000 K. Klimek
  92605   Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu 500 000  
    2820 Dotacja celowa z budż. na finansow. lub 500 000 P. Romanicz
      dofinan.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom    
      OGÓŁEM 28 567 600  

 

 

WYDATKI - JEDNOSTKA: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki Dysponent
801     Oświata i wychowanie

16 959 000

 
  80101   Szkoły podstawowe

10 672 000

 
    3020 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.      318 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenie osob. pracowników   6 458 000 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      549 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   1 287 000 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy      176 000 W.Hołub
    4140 Wpłaty na PFRON        14 000 W.Hołub
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia      120 000 W.Hołub
    4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek      144 000 W.Hołub
    4260 Zakup energii      772 000 W.Hołub
    4270 Zakup usług remontowych      100 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych      198 000 W.Hołub
    4410 Podróże służbowe krajowe        14 000 W.Hołub
    4420 Podróże służbowe zagraniczne          1 000 W.Hołub
    4430 Różne opłaty i składki        38 000 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych      483 000 W.Hołub
  80104  

Przedszkola przy szkołach podstawowych

    594 000

 
    3020 Nagrody i wyd. os. nie zal.do wynagrodzeń        30 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenia osob. pracowników      391 000 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        33 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        79 500 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy        11 000 W.Hołub
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia          6 500 W.Hołub
    4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek          8 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych          4 000 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych        31 000 W.Hołub
  80110   Gimnazja

4 144 000

 
    3020 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.        43 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenia osob. pracowników   2 613 000 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne      222 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      507 000 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy        69 500 W.Hołub
    4140 Wpłaty na PFRON          6 000 W.Hołub
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia        50 000 W.Hołub
    4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek        21 000 W.Hołub
    4260 Zakup energii      310 000 W.Hołub
    4270 Zakup usług remontowych        45 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych        51 000 W.Hołub
    4410 Podróże służbowe krajowe          3 500 W.Hołub
    4420 Podróże służbowe zagraniczne          2 000 W.Hołub
    4430 Różne opłaty i składki          2 000 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.     199 000 W.Hołub
  80113   Dowożenie uczniów do szkół

   520 000

 
    4300 Zakup usług pozostałych     520 000 W.Hołub
  80114   Zespoły ekon.-adm. szkół

   977 000

 
    3020 Wydatki osobowe nie zal. do wyn.         7 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenia osob. pracowników     527 000 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne       45 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne     119 500 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy       14 000 W.Hołub
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       93 000 W.Hołub
    4260 Zakup energii       28 000 W.Hołub
    4270 Zakup usług remontowych       35 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych       60 000 W.Hołub
    4410 Podróże służbowe krajowe         4 000 W.Hołub
    4420 Podróże służbowe zagraniczne         3 000 W.Hołub
    4430 Różne opłaty i składki       27 500 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.       14 000 W.Hołub
  80195   Pozostała działalność

     52 000

 
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.       52 000 W.Hołub
854     Edukacyjna opieka wychowawcza  2 300 000  
  85401   Świetlice szkolne

 1 105 000

 
    3020 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.       57 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenia osob. pracowników     752 000 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne       64 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne     148 500 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy       20 000 W.Hołub
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia         7 000 W.Hołub
    4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek         5 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych         4 000 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.       47 500 W.Hołub
 

85407

  Placówki wychowania pozaszkolnego

 1 195 000

 
    3020 Nagrody i wyd. os. nie zal.do wynagrodzeń         6 000 W.Hołub
    4010 Wynagrodzenia osob. pracowników     703 200 W.Hołub
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       60 000 W.Hołub
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne     136 000 W.Hołub
    4120 Składki na Fundusz Pracy       19 000 W.Hołub
    4210 Zakup matriałów i wyposażenia       40 000 W.Hołub
    4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek       18 000 W.Hołub
    4260 Zakup energii       24 800 W.Hołub
    4270 Zakup usług remontowych       18 000 W.Hołub
    4300 Zakup usług pozostałych       98 000 W.Hołub
    4410 Podróże służbowe krajowe         8 000 W.Hołub
    4420 Podróże służbowe zagraniczne         4 000 W.Hołub
    4430 Różne opłaty i składki         4 000 W.Hołub
    4440 Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych       56 000 W.Hołub

OGÓŁEM

19 259 000

 

 

 

WYDATKI – JEDNOSTKA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Dysponent
853     Opieka społeczna 5 645 000  
  85313   Składki na ubezp .zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

65 000

 
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrow.

65 000

K.Kujawa
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2 891 000

 
    3110 Świadczenia społeczne

2 730 000

K.Kujawa
    4110 Składki na ubezpieczenia społ.

161 000

K. Kujawa
  85315   Dodatki mieszkaniowe

1 000 000

 
    3110 Świadczenia społeczne

1 000 000

K.Kujawa
  85316   Zasiłki rodzinne, pielęg, i wych.

103 000

 
    3110 Świadczenia społeczne

103 000

K.Kujawa
  85319   Ośrodki pomocy społecznej

1 431 000

 
    3020 Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.

7 500

K.Kujawa
    4010 Wynagr. osobowe pracowników

962 000

K.Kujawa
    4040 dodatkowe wynagr. roczne

74 000

K.Kujawa
    4110 Składki na ubezpieczenia społ.

180.000

K.Kujawa
    4120 Składki na Fundusz Pracy

25 000

K.Kujawa
    4140 Wpłaty na PFRON

2.000

K.Kujawa
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

K.Kujawa
    4260 Zakup energii

23 000

K.Kujawa
    4270 Zakup usług remontowych

4 000

K.Kujawa
    4300 Zakup usług pozostałych

35 700

K.Kujawa
    4410 Podróże służbowe krajowe

12 000

K.Kujawa
    4430 Różne opłaty i składki

4 500

K.Kujawa
    4440 Odpisy na zakład fund. świadcz.

22 300

K.Kujawa
    6060 Wydatki na zakupy inw.j. budżet.

29 000

K.Kujawa
  85328   Usługi opiek. i specj. usługi opiek.

130 000

 
    4300 Zakup usług pozostałych

130.000

K.Kujawa
  85395   Pozostała działalność

25 000

 
    4010 Wynagr. osobowe pracowników

7 200

K.Kujawa
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne

650

K.Kujawa
    4110 Składki na ubezpieczenia społ.

1 450

K.Kujawa
    4120 Składki na Fundusz Pracy

200

K.Kujawa
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 100

K.Kujawa
    426 Zakup energii

13 000

K.Kujawa
    4300 Zakup usług pozostałych

500

K.Kujawa
    4430 Różne opłaty i składki 500 K.Kujawa
    4440 Odpisy na zakład. Fund. swiadcz.

400

K.Kujawa

OGÓŁEM 

5 645 000

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
pn.: „ Drogi publiczne gminne” na rok 2003

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ PAR WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003
600 60016   PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
I. Stan środków obrotowych
na 01.01.2003r.
7.300

2.700

  II. Przychody 4.600
069 Wpływy z różnych opłat 4.000
097 Wpływy z różnych dochodów 500
092 Pozostałe odsetki 100
600 60016   WYDATKI OGÓŁEM

z tego:

I. Wydatki
7.300

7.000

4270 Zakup usług remontowych 7.000
  II.  Stan środków obrotowych

    na 31.12.2003

300