Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 184/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. zarządza co następuje

  § 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 309.969 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 700
70095
 

4260

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup energii

 74.000
74.000
74.000

710
71035
 

4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup usług pozostałych

400
400
400

 750
75023
 

4110

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Składki na ubezpieczenia społeczne

3.500
3.500
3.500

801
80101
 

3020
4040
4140
4240
4300
4430
6060

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
Dodatkowe wynagr. roczne
Wpłaty na PFRON
Zakup pomocy nauk. dydakycz. i książek
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. 

102.000
67.000
10.000
10.000
1.000
5.000
5.000
8.000
28.000

80110
3020
4140
4410

Gimnazja
Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
Wpłaty na PFRON
Podróże służbowe krajowe

19.500
13.000
5.000
1.500

80114
3020
4210
4410

Zespoły ekonom. - administracyjne szkół
Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe

15.500
3.000
10.000
2.500

 851
85149
 

4210

OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Zakup materiałów i wyposażenia

2.025
2.025
2.025

 853

 


85319
 

4040
4140

OPIEKA SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wpłaty na PFRON

22.944
12.944
10.944
2.000

85395
3110

Pozostała działalność
Świadczenia społeczne

10.000
10.000

854  

85401

 


4010
4040

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 62.500

50.000
30.000
20.000

85417
4300

Szkolne schroniska młodzieżowe
Zakup usług pozostałych

10.000
10.000

85495
4210

Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia

2.500
2.500

900 

 

90003


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych

 37.500

20.000
20.000

90013
4300
4210

Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia

17.500
15.000
2.500

 921  

92195


4210
4260

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

 4.000

4.000
2.000
2.000

926
92601
  

4260

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup energii
1.100
1.100
1.100
OGÓŁEM   309.969

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 309.969 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70095

4210
4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 

74.000
74.000
10.000
64.000

710
71035
 

4210

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia

400
400
400

750 
75023
 

4140

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wpłaty na PFRON

3.500
3.500
3.500

 801

 

 

80101

4210
4410

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe

102.000
57.000
56.000
1.000

80110
4210
4260
4300

Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

19.500
5.000
13.000
1.500

80113
4300

Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych

10.000
10.000

80114
4270
4420
4300
Zespoły ekonom. – administracyjne szkół
Zakup usług remontowych
Podróże krajowe zagraniczne
Zakup usług pozostałych

15.500
13.000
500
2.000

 851
85149
 

4300

OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Zakup usług pozostałych 

2.025
2.025
2.025

853  85319

4410
6060

OPIEKA SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Podróże służbowe krajowe
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. 

22.944
12.944
2.000
10.944

85395
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia

10.000
10.000

854  

85404

 

 

2650

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Przedszkola
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego

 62.500

50.000

50.000

85495
4300

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

12.500
12.500

900  

90003


4210

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczania miast
Zakup materiałów i wyposażenia

 37.500

20.000
20.000

90004
4210
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia

2.500
2.500

90095
4300
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

15.000
15.000

921  

92195

 


4300

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

 4.000

4.000
4.000

926
92605
 

4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
1.100
1.100
1.100
OGÓŁEM   309.969

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat