Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 209/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 209/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 grudnia 2003r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003r. zarządza się co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 146.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota
600  
60016

 

  

6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budż
100.000
100.000
100.000
700 
70095
  

6050

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
18.000
18.000
18.000
851
85154
  

4300

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych
2.000
2.000
2.000
921
92195
   

6050

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
26.000

26.000
26.000
OGÓŁEM   146.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 146.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600

 


60016 
  

4270

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
100.000
100.000
100.000
700

 


70095 
  

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
18.000
18.000
18.000
851 
85154 
  

4210

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
2.000
2.000
921   

92195

   


4300

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
26.000

26.000
26.000

OGÓŁEM   146.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat