Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 59/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 10 kwietnia 2003r. 


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. 


NNa podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza co następuje:

§1. Zminiejsza się wydatki gminy o kwotę 50.000 zł dział 750 rozdział 75023 § 605

§2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 50.000 zł dział 750 rozdział 75023 § 427

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino oraz wskazanemu dysponentowi w Zarządzeniu Nr 10/03 z dnia 20.01.2003r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż.Henryk Piłat