Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/3H

13.04.2018 r.

DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   lub
  2. załączniki:
    • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   lub
    • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - do 7 dni od otrzymania wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 208; e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. UWAGI:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.