Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu opuszczonego przez głównego najemcę

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/7I

25.01..2023 r.

POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W NAJEM LOKALU OPUSZCZONEGO PRZEZ GŁÓWNEGO NAJEMCĘ
Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.),
2. § 21 ust.1 pkt 1-2 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu opuszczonego przez głównego najemcę  lub ,
  2. załączniki:
    • oświadczenie najemcy o rozwiązaniu umowy najmu

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
W przypadku zaistnienia podstaw prawnych do zastosowania § 21 ust. 1 pkt 1-2 cytowanej Uchwały wniosek opiniowany jest przez Komisję Mieszkaniową.