Wydanie zgody na powiększenie lokalu komunalnego o przylegającą wolną powierzchnię strychową lub pomieszczenie niemieszkalne

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/8H

30.01.2019 r.

WYDANIE ZGODY NA POWIĘKSZENIE LOKALU KOMUNALNEGO O PRZYLEGAJĄCĄ WOLNĄ POWIERZCHNIĘ STRYCHOWĄ LUB POMIESZCZENIE NIEMIESZKALNE
Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz.1234 z późn. zm.),
2. §22 Uchwały Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz.1589).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o wydanie zgody na powiększenie lokalu komunalnego o przylegającą wolną powierzchnię strychową lub pomieszczenie niemieszkalne (lub jego część), nie stanowiące samodzielnego lokalu mieszkalnego  lub ,
  2. załączniki:
    • deklaracja o dochodach  lub
    • zaświadczenie o dochodach  lub
    • podanie uzasadniające przydział powierzchni strychowej lub pomieszczenia niemieszkalnego

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 215,  208, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
Wydanie zgody na powiększenie lokalu komunalnego o przylegającą wolną powierzchnię strychową lub pomieszczenie niemieszkalne wymaga zaopiniowania przez Komisję Mieszkaniową.