Wydanie zgody na zamianę międzylokatorską lokalu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/10I

25.01.2023 r.

WYDANIE ZGODY NA ZAMIANĘ MIĘDZYLOKATORSKĄ LOKALU

Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.172 ze zm.),
2. § 25 ust 1 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o zamianę lokalu  lub ,
 • załączniki:
  • deklaracja o dochodach  lub ,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach  lub ,
  • oświadczenie o nieudokumentowanych dochodach  lub ,
  • w przypadku lokalu komunalnego:
   • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszu (zaświadczenie wydawane jest przez właściwego zarządcę lokalu)
   • inne dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie itp.)
  • w przypadku lokalu spółdzielczego (mieszkanie lokatorskie, własnościowe):
   • dokument potwierdzający prawo do lokalu,
   • zgoda dysponenta lokalu
  • w przypadku lokalu własnościowego:
   • dokument potwierdzający prawo do lokalu
   • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządu nieruchomością wspólną
  • w przypadku lokalu zamiejscowego:
   • dokument potwierdzający prawo do lokalu
   • zgoda dysponenta lokalu

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej, (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.