Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO I/2E

21.02.2024r.

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA
SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Podanie  lub .
 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
  • dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie - przyjęcie oświadczenia .
 2. Do 7 dni - odmowa przyjęcia oświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu).
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.
 2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
 6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)