Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO II/1F

21.02.2024r.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I JEGO REJESTRACJA

Przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 2809 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
  • dowód osobisty lub paszport
 2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu  o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  1. zapewnienie;
  2. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  3. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Zawarcie związku małżeńskiego:

 1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek
  małżeński.
 2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego   lub .
 2. Inne dokumenty (zaświadczenia) uzasadniające konieczność zawarcia małżeństwa przed upływem miesiąca.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
 2. Opłata skarbowa za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39,00 zł.

„Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.”
Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa.
 2. Zgoda Kierownika USC na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 3. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika USC.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

VII. DODATKOWE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 2. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 3. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń  państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. konsula.

   Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
   1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
   2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)