Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/49/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 r.

UCHWAŁA Nr IV/49/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 lutego 2007r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. szkole - rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum i placówki oświatowo-wychowawcze;
 2. dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i placówki oświatowo-wychowawczej;
 3. nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i placówkach oświatowo-wychowawczych;
 4. uczniach - rozumie się przez to także wychowanków;
 5. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600);
 6. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293);
 7. klasie – rozumie się przez to oddział przedszkolny lub szkolny.

§ 2. 

 1. Niniejszy Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
  1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania:
   1. dodatku za wysługę lat,
   2. dodatku motywacyjnego,
   3. dodatku funkcyjnego,
   4. dodatku za warunki pracy;
  2. szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  3. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposób podziału środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym szkołę a dyrektorami szkół;
  4. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;
  5. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 2. Wysokość, kryteria przyznawania i wypłacania pozostałych składników wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatków wiejskich, odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy lub z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę - określa Karta Nauczyciela oraz odrębne przepisy.

§ 3. 

 1. Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 1/2 etatu.
 2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.
 3. Wynagrodzenie osób niepełnozatrudnionych wylicza się według ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

§ 4. 

 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia, a także tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie.
 2. Terminy zmian wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela regulują odrębne przepisy.
 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn niż w ust. 2 następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

ROZDZIAŁ 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 5. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. 

 1. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.
 2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, określają odrębne przepisy.

§ 7. 

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 8.Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 3
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 9.

 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.
 2. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 10. 

 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom i dyrektorom szkół na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 4 na następujące okresy:
  1. od 1 września do końca lutego,
  2. od 1 marca do 31 sierpnia.
 2. Miesięczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 5% stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole, z wyłączeniem dyrektorów szkół, dla których środki finansowe na dodatki motywacyjne wynoszą nie mniej niż 30% ich stawek wynagrodzeń zasadniczych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego okres, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wysokość indywidualnego dodatku jest ustalana procentowo i nie może przekraczać:
  1. dla nauczycieli (w tym wicedyrektorów), 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania,
  2. dla dyrektorów, 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
 4. Osobom powołanym na stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy na tym stanowisku, dodatek motywacyjny  w wysokości nie większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 6. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, z wyjątkiem osób przebywających na urlopach zdrowotnych.

§ 11.

 1. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych należą:
  1. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  2. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;
  3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, powierzonych obowiązków;
  4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
  5. wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
  6. aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły;
  7. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących dobrymi efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  8. dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
  9. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji albo sukcesami w konkursach, olimpiadach itp.;
  10. umiejętna współpraca z rodzicami oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.
 2. Do dodatkowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół należą:
  1. racjonalne gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych, również z funduszy pomocowych;
  2. systematyczne analizowanie i wprowadzanie zmian wynikających z nowelizacji prawa oświatowego;
  3. właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi działającymi w szkole;
  4. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, w tym:
   1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia,
   2. dbałość o rozwój zawodowy pracowników,
   3. pozyskiwanie wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej i zatrudnienie jej zgodnie z kwalifikacjami,
   4. trafne przydzielanie zadań dodatkowych,
   5. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich;
  5. właściwe kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, w tym:
   1. efektywna praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki,
   2. efektywna współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
   3. realizacja programów profilaktycznych;
  6. właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
   1. prowadzenie podstawowej dokumentacji pedagogicznej,
   2. właściwe dobieranie tematyki przy planowaniu problematyki hospitacyjnej,
   3. doskonalenie sposobu nadzoru pedagogicznego,
   4. organizowanie diagnozy wewnętrznej do analizy i doskonalenia pracy szkoły,
   5. wykorzystanie diagnozy zewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły;
  7. stwarzanie warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efektywnej pracy pozalekcyjnej w sferze edukacji kulturalnej, informatycznej,  sportowo-turystycznej, ekologicznej, ochrony zdrowia itp.;
  8. należyte utrzymanie stanu technicznego oraz rozwój bazy szkolnej.

§ 12. 

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły w wysokości określonej w § 10 ust. 3 lit. a, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorom szkół Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w wysokości określonej w § 10 ust. 3 lit. b i ust. 4, z uwzględnieniem ust. 2.
 3. Dodatki motywacyjne przyznawane są nauczycielom po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe.
 4. Propozycja wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół wraz z uzasadnieniem przekazywana jest w formie pisemnej związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, które w ciągu 7 dni mogą przedstawić swoje opinie.

ROZDZIAŁ 4
DODATEK FUNKCYJNY

§ 13.Dodatki funkcyjne w wysokości określonej w § 15 przysługują nauczycielom, o których mowa w § 5 rozporządzenia.

§ 14. 

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, wyników pracy szkoły oraz oceny sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa klasy.
 2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w granicach stawek określonych w § 15.
 3. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze, a także tym, którzy sprawują funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego oraz funkcję opiekuna stażu - dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych w § 15 oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.

§ 15. Tabela dodatków funkcyjnych:

Lp. Stanowisko % stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania lub stawka w złotych na 1 etat
1. Dyrektor przedszkola 15 - 50%
2. Wicedyrektor przedszkola 10 - 30%
3. Dyrektor szkoły każdego typu 15 - 50%
4. Wicedyrektor szkoły każdego typu 10 - 30%
5. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 10 - 50%
6. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 10 - 30%
7. Wychowawca klasy 80 zł
8. Opiekun stażu nauczyciela 60 zł
9. Doradca metodyczny 70 zł

§ 16. 

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek najwyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 13, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 2 miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora.
 6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 17. 

 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.
 2. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach, określonych w § 8 rozporządzenia, przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania, w szczególności za prowadzenie zajęć:
  1. rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
  2. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
 3. Nauczycielom pracującym w uciążliwych warunkach, określonych w § 9 rozporządzenia, przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania.
 4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 5. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć albo jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
 6. W razie zbiegów tytułów do dodatków za warunki pracy, określonych w ust. 2 i ust. 3, nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków.

§ 18. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 19. 

 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 20.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 19 ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni:
  1. w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,
  2. usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  3. nieobecności z powodu zajęć w zakresie indywidualnego doskonalenia zawodowego,
  4. nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie, gdy przebywa w sanatorium.
 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, stanu klęski żywiołowej itp.,
  2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy itp.,
  3. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
  4. rekolekcjami,
  5. udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  6. delegowaniem przez dyrektora szkoły do wykonywania pracy w innej formie, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 6. Zwiększenie pensum w danym roku szkolnym, może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora szkoły, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino arkusza organizacyjnego szkoły.
 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 7
NAGRODY

§ 21.

 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się na 2007 rok w wysokości 1,0% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:
  1. na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół przeznacza się 70% funduszu,
  2. na nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przeznacza, się 30% funduszu.
 2. Środki na fundusz nagród zabezpiecza się w planach finansowych szkół.
 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, niezależnie od stopnia awansu zawodowego po przepracowaniu co najmniej roku w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.
 5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, nagroda może być przyznana po przepracowaniu co najmniej roku na tym stanowisku.
 6. Do nagrody może być typowany nauczyciel, który osiąga wyróżniające wyniki:
  1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności za:
   1. osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,
   2. podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowanie autorskich programów i publikacji,
   3. posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
   4. osiągnięcia w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
   5. przygotowanie i wzorową realizację uroczystości szkolnych i środowiskowych;
  2. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności za:
   1. zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
   2. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród uczniów, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w tym zakresie,
   3. organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły i rozwijanie form współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami;
  3. w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności za:
   1. umiejętne dzielenie się wiedza i doświadczeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,
   2. udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela,
   3. udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
   4. troszczenie się o mienie szkoły oraz podejmowanie działań mających na celu polepszenie bazy materialnej szkoły lub pozyskiwanie w tym celu sponsorów,
   5. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
   6. promowanie szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji oraz pozyskiwanie partnerów dla szkoły.
 7. Do nagrody może być typowany dyrektor szkoły, który osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy organizacyjnej związanej z zarządzaniem szkołą według kryteriów określonych w ust.6 oraz:
  1. wzorowo prowadzi szkołę,
  2. prawidłowo dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
  3. prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
  4. prawidłowo sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
  6. dobrze współpracuje z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, rada pedagogiczna, rada rodziców i związkami zawodowymi.
 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino może wystąpić:
  1. dla nauczyciela:
   1. dyrektor szkoły,
   2. rada pedagogiczna,
   3. zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;
  2. dla dyrektora:
   1. zastępca burmistrza odpowiedzialny za sprawy oświaty,
   2. rada pedagogiczna,
   3. zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

   W uzasadnieniu wniosku należy podać konkretne efekty osiągane przez nominowanego do nagrody nauczyciela za okres od daty otrzymania ostatniej nagrody.
    

 9. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę nauczycielom i dyrektorom z własnej inicjatywy.
 10. Nagrody ze środków:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli;
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 11. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, o których mowa w ust. 8 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b i lit. c, składane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 15 lipca każdego roku.
 12. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, natomiast wartość nagrody Burmistrza nie może być wyższa od nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 13. Nagrody wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 14. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument informujący o jej przyznaniu.

ROZDZIAŁ 8
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 22.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1 z prawem do dodatku przysługującym na podstawie odrębnych przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.
 3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 23 ust. 1.
 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
 5. Nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 23. 

 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 22 ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
  1. 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) dla 1 osoby;
  2. 8% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) dla 2 osób;
  3. 10% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) dla 3 osób;
  4. 12% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) dla 4 i więcej osób.
 2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 24. 

 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub, który jest nauczycielem;
  2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
  3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
  5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 1, na podstawie której nauczyciel otrzymuje dodatek mieszkaniowy, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący ten dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 25.

 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;
  4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 26.

 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Dodatek wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

 1. Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organu prowadzącego szkoły.
 2. Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 3. Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 28. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. 30 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Regulamin wynagradzania nauczycieli jest przyjmowany przez organ prowadzący rokrocznie w formie uchwały po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Zapisy tegorocznego Regulaminu uwzględniają zmiany w 2006 roku poszczególnych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600), precyzują niektóre uregulowania poprzedniego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia przyjęte w trakcie negocjacji z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Niniejszy Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami organizacji związkowych w dniu 21 lutego 2007 r.
Zasadnicze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wynagradzania, to:

 1. jeden dodatek dla wychowawcy klasy w wysokości 80 zł zamiast dwóch dodatków - osobno dla wychowawcy klasy (70 zł) i osobno dla wychowawcy oddziału przedszkolnego (70 zł),
 2. jeden dodatek dla opiekuna stażu nauczyciela w wysokości 60 zł zamiast dwóch dodatków – osobno dla opiekuna stażu nauczyciela stażysty (50 zł) i osobno dla opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego (30 zł),
 3. jeden dodatek dla nauczycieli pracujących w uciążliwych warunkach w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego zamiast dwóch dodatków po 5% i po 10 %,
 4. szczegółowe kryteria przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, uwzględniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Uzgodnione z przedstawicielami organizacji związkowych zwiększenia stawek poszczególnych dodatków spowodują w 2007 r. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ogółem na kwotę w wysokości 41.000 zł. Planowana obecnie przez Ministra Edukacji Narodowej waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5% nie daje możliwości dodatkowego zwiększenia stawek poszczególnych dodatków w ramach budżetu ustalonego na 2007 rok.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj