Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/44/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA Nr IV/44/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 lutego 2007 r.


w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 1116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
 1. Do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne, zwanej dalej pomocą zdrowotną, są uprawnieni korzystający z opieki zdrowotnej nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz byli nauczyciele tych jednostek, którzy przeszli na rentę lub emeryturę, w szczególności osoby, które:
  1. leczą się w innej miejscowości z powodu braku odpowiedniej placówki zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
  2. leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub wyjątkowo ciężkiej choroby,
  3. korzystają ze specjalistycznej pomocy lekarskiej w innej miejscowości, mimo istnienia placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania.
 2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach jest uprawniony do otrzymania pomocy zdrowotnej u pracodawcy, który zatrudnia danego nauczyciela w wymiarze wyższym, niż inni pracodawcy.

§ 2. W planach finansowych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 10 % kwoty stanowiącej iloczyn liczby etatów zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) według stanu na dzień 1 października roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 50 groszy pomija się, a co najmniej 50 groszy liczy się za pełny złoty.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 1 mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń:

 1. dofinansowanie kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego,
 2. dofinansowanie kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,
 3. dofinansowanie kosztów specjalistycznego leczenia,
 4. dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosztów usług rehabilitacyjnych.

§ 4. 
 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do dyrektora szkoły lub placówki wniosku zawierającego opis choroby oraz toku leczenia. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty,
  2. imiennie wystawione rachunki lub faktury za świadczenia, o których mowa w § 3,
  3. oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 2. Z inicjatywą przyznania pomocy zdrowotnej mogą wystąpić również:
  1. dyrektor szkoły lub placówki,
  2. rada pedagogiczna szkoły lub placówki,
  3. organizacja związkowa, do której nauczyciel należy,
  4. opiekun lub członek rodziny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie.
 3. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną raz w roku. W szczególnie ciężkich przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych środków finansowych.
§ 5. 
 1. Dyrektor szkoły lub placówki powołuje komisję do spraw pomocy finansowej na cele zdrowotne dla nauczycieli, zwaną dalej Komisją Zdrowotną. W skład komisji powinni wchodzić: nauczyciel, emeryt bądź rencista i przedstawiciel związków zawodowych danej szkoły lub placówki.
 2. Do szczególnych zadań Komisji Zdrowotnej należy:
  1. opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej,
  2. wnioskowanie do dyrektora o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie odpowiedniego świadczenia osobom, o których mowa w § 1.

 § 6. 

 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej są rozpatrywane co najmniej raz na kwartał. Decyzję o terminie posiedzenia Komisji Zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły lub placówki.
 2. Komisja Zdrowotna po rozpatrzeniu wniosków proponuje listę osób i wysokość pomocy pieniężnej, decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły lub placówki..
 3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz wysokości dochodów przypadających na członka rodziny nauczyciela.
 4. Członkowie Komisji Zdrowotnej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną.
§ 7. 
 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.
 2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w § 2.
 3. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku może być zwiększona o 50%.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepisy § 2 mają zastosowanie począwszy od planów finansowych szkół i placówek na 2008 rok.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która m. in. zmienia niektóre dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 674). W myśl nowelizowanego przepisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela do obowiązku organów prowadzących szkoły należy nie tylko przeznaczenie coroczne w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, lecz również określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotową pomoc w roku budżetowym 2007 stanowi kwotę ogółem w wysokości 31.334 zł i odpowiada potrzebom zgłaszanym przez szkoły, placówki i organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli oraz możliwościom finansowym Gminy Gryfino. Proponowany w § 2 niniejszej uchwały sposób ustalania wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pozwoli zachować w następnych latach budżetowych wysokość wydatków na ten cel na porównywalnym poziomie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj