Sesja nr LVII

UCHWAŁA NR LVII/694/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

    

UCHWAŁA NR LVII/694/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271,Nr 116, poz 1203, z 2005 r., Nr 172 poz 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) w związku z art. 13 ust. 1 i 2.ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123, z 2003 Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz.2598; z 2005 Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r.; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2001 r. Nr 129 poz. 1440;  z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390)  uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie przyjętym uchwałą Nr XLIX/649/02 z dnia 10 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1670) ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XVIII/266/04  z dnia 26 lutego 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 387 z dnia 30 marca 2004),

1) § 14 otrzymuje brzmienie „Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla  dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów  bibliotecznych. W strukturze Biblioteki funkcjonuje dział konserwacji zbiorów, dział  administracyjny i księgowość.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 ) instytucje kultury posiadające osobowość prawną prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Jednocześnie powinny prowadzić samodzielną obsługę finansowo - księgową. W latach 2003 - 2006 obsługę finansowo - księgową prowadził ZEAS.