Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/654/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LIII/654/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006r.
 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 118.926 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758   Różne rozliczenia 118.926
75814   Różne rozliczenia finansowe 118.926
0970 Wpływy z różnych dochodów 118.926

OGÓŁEM

118.926

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 118.926 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118.926
75412    Ochotnicze straże pożarne 118.926
4270 Zakup usług remontowych 118.926

OGÓŁEM

118.926

§ 3. Jednocześnie uchyla się Uchwałę Nr LII/625/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dokonuje się z uwagi na fakt, iż wydatki niewygasające stały się dochodem budżetu Gminy.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/579/06 Rady Miejskiej w Gryfinie Gryfinie dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 ostateczny termin realizacji zadania pn. „Remont-karosacja spalonego samochodu strażackiego STAR 244”upłynął z dniem 31.05.2006r. Jednakże z uwagi na przesunięcie terminu sesji Rady Miejskiej uchwała przesuwająca termin realizacji przedmiotowego zadania została podjęta dnia 01 czerwca 2006r, i stanowi Uchwałę Nr LII/625/06 Rady Miejskiej w Gryfinie Gryfinie dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.
W związku z powyższym należy wprowadzić środki do budżetu gminy i jednocześnie uchylić Uchwałę Nr LII/625/06 Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk