Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/655/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

UCHWAŁA NR LIII/655/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń służących uprawianiu sportu i rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Ze względu na trudna sytuację finansowa Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Gryfino na korzystanie z usług prowadzonych przez Fundację, Gmina Gryfino przekaże darowiznę w kwocie 400 tys. zł na cele związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń służących uprawianiu sportu i rekreacji. Zgodnie z § 29. pkt. 2 statutu Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dochodami Fundacji są między innymi darowizny. Stosowna umowa zostanie podpisana po wejściu w życie niniejszej uchwały.