Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/651/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR LIII/651/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 01.08.2006 – 31.07.2007 r. dla wszystkich grup odbiorców, w wysokości 2,07 zł/m3 netto.

§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzanych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 01.08.2006 – 31.07.2007 r. dla wszystkich grup odbiorców, w wysokości 2,80 zł/m3 netto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2006 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zajmujące się wspomnianą działalnością, jest zobligowane do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na okres 1 roku. Ze względu na fakt, iż obowiązujące obecnie taryfy są aktualne do 31 lipca 2006 r., Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zatwierdzenie nowych taryf. Złożony wniosek odpowiada szczegółowym zasadom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257 z 2002 r.). We wniosku tym Przedsiębiorstwo wyodrębniło taryfowe grupy odbiorców poszczególnych usług i ustaliło dla tych grup rodzaje i wysokości cen i stawek opłat na podstawie deklarowanych wielkości niezbędnych przychodów oraz przewidywanych ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków.
W złożonym wniosku w obrębie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo wyodrębniło jedną podstawową grupę taryfową, obejmującą zarówno odbiorców indywidualnych, przemysłowych jak i pozostałych. Ustalenie ceny dostarczonej wody na jednym poziomie w obrębie całej grupy taryfowej wynika z braku zróżnicowania warunków poboru w zależności od prowadzonej działalności. W ramach tej grupy odbiorców wskazano także Gminę Gryfino, obciążaną za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono również jedną grupę taryfową, w ramach której rozliczane będą gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe, a także podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe. Dla tej grupy taryfowej również określono jedną cenę za jednostkę realizowanej usługi.
Przy określaniu cen za jednostkę dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków kierowano się rachunkiem ekonomicznym. Wzrost ceny w zakresie obu taryf został określony na poziomie 4 gr. na 1 m3 dostarczonej wody i 12 gr. na 1 m3 odebranych ścieków w stosunku do cen z poprzedniego w okresu obowiązywania taryf, co stanowi odpowiednio wzrost o 1,97% w przypadku zaopatrzenia w wodę i 4,48% w odniesieniu do odprowadzania ścieków.

Sporządził:
Mariusz Tarka