Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/642/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa

UCHWAŁA NR LIII/642/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484; M.P. z 2005 r. Nr 62 poz. 859, Nr 68 poz. 956) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 ze zmianą: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 93 poz. 1900) dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 1 uchwały dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:
    „Budynków mieszkalnych lub ich części, budynków pozostałych lub ich części oraz gruntów zajętych przez osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami), które nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zamieszkują samotnie lub z osobami, które spełniają warunki określone w ust. 1, 3, 7 i 8. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.”
  2. § 2 ust. 2 uchwały roku otrzymuje brzmienie:
    „2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podatnik powinien złożyć wraz z żądanymi przez organ podatkowy dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w oświadczeniu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z wyjątkiem § 1 ust.1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 91/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17 grudnia 1992 roku)
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz WE L 187 z 20 lipca 1999 roku)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku (zmienionej Uchwałą Nr XLII/540/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2005 roku) wynika z analizy funkcjonowania zwolnień podatkowych w Gminie Gryfino.
W związku z powyższym proponuje się przyjąć następujące zmiany w powyższej uchwale:

  1. wprowadzić zwolnienie podatkowe od nieruchomości zajętych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jest to grupa osób, w większości utrzymująca się ze świadczeń pomocy społecznej. Jednak wśród tych osób są również ludzie, którzy nie posiadają żadnych dochodów i nie korzystają z żadnych świadczeń.
  2. zmienić zapis § 2 ust. 2 uchwały, który do tej pory zobowiązywał potencjalnych beneficjentów zwolnień podatkowych zawartych w zmienianej uchwale do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich prawo do zwolnienia w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego. Powoduje to problem przy złożeniu wymaganych uchwałą dokumentów po terminie zawartym w § 2 ust. 2, choć z przedłożonych dowodów wynika, iż dana osoba powinna zostać objęta przedmiotowym zwolnieniem. Proponuje się zatem przyjęcie nowego brzmienia § 2 ust. 2 uchwały poprzez skreślenie terminu złożenia oświadczenia i dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia.

Pozostałe zapisy uchwały proponuje się pozostawić bez zmian.

Sporządził:
Krystian Kosiński