Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/650/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006

UCHWAŁA NR LIII/650/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 127) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysiące) złotych.”
  2. § 2, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
    „24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) złotych dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Wełtyń”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu o dodatkowe środki finansowe w wysokości 9.000 złotych, które są niezbędne na realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy w kościele parafialnym w Wełtyniu”. Parafia w Wełtyniu ma możliwość pozyskania na dofinansowanie powyższego zadania kwotę 16.000 złotych od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Warunkiem jest jednak zabezpieczenie środków na dokończenie całego zadania. Do skorzystania z dotacji brakuje 9.000 złotych.
W związku z powyższym, przygotowany został wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, poprzez stosowną zmianę w uchwale budżetowej. Po wprowadzeniu dodatkowych 9.000 zł. do rozdziału 92120 (ochrona zabytków) niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej, a w konsekwencji podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Wełtyniu.

Sporządził:
Daniel Cieślak