Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/649/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

    

UCHWAŁA NR LIII/649/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 295.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600   Transport i łączność 150.000
60016   Drogi publiczne gminne 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
60095   Pozostała działalność 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
 
757   Obsługa długu publicznego 84.000
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 84.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
8070 Odsetki i dyskonto 61.000
 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000
90013   Schroniska dla zwierząt 12.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.000
 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.000
2480  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 40.000
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9.000

OGÓŁEM

295.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 295.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758   Różne rozliczenia 195.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe. 195.000
4810 Rezerwy 195.000
 
926   Kultura fizyczna i sport 100.000
92601   Obiekty sportowe 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000

OGÓŁEM

295.000

§ 3. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Uzasadnienie

Dział 600

  • 100.000 zł – środki pochodzące z zadania realizacji boiska w Radziszewie, które uległy obniżeniu, przeznacza się na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy, w tym wykonanie remontu chodników wzdłuż budynków komunalnych pomiędzy ulicami Niepodległości i Parkowa w Gryfinie oraz na nieprzewidziane awarie kanalizacji deszczowej, zapadnięcia jezdni, chodników itp.; środki
  • 50.000 zł – środki przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji zbiorowej (dofinansowanie PKS w Szczecinie w ramach umowy na wykonywanie przewozów autobusowych na trasie Szczecin-Gryfino-Dolna Odra); wzrost kosztów związany jest ze wzrostem poziomu dofinansowania 1 wozokilometra.

Dział 757

  • 84.000 zł - środki przeznacza się na obsługę kredytu bankowego zaciąganego na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino z siedzibą w Gryfinie; na całość kwoty składa się prowizja od udzielonego kredytu (23.000) oraz przewidywane odsetki od kredytu (61.000);

Dział 900

  • 12.000 zł – środki przeznacza się na utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz stanowi pokrycie poniesionych kosztów związanych z zapobieganiem „ptasiej grypie”;

Dział 921

  • 40.000 zł – dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową, a w szczególności na organizację imprez cyklicznych, zakup specjalistycznej kamery dla Grupy Filmowej/8mm, kolonię międzynarodową ;
  • 9.000 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu na zakończenie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy w kościele parafialnym w Wełtyniu”; kwota ta jest niezbędna do zabezpieczenia wkładu własnego i otrzymania środków od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

Dział 926

  • 100.000 zł – zmniejszenie środków związane jest z tym, iż koszt realizacji boiska w Radziszewie uległa obniżeniu;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk