Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/645/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29.06.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino

UCHWAŁA NR LIII/645/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29.06.2006 r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 367 o powierzchni około 200 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonych numerami działek 358, 359, 360 i 361, co wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania obowiązującego dla tego terenu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 367 sklasyfikowana jako droga, położona w obrębie 2 m. Gryfino, w poprzednim planie zagospodarowania stanowić miała ciąg pieszy między planowaną zabudową. W opracowanym nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005r., ciąg ten ulega likwidacji i w większości proponowany jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w związku z czym może być przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Plan określa szczegółowo możliwość podziału tej działki i właściciele nieruchomości przyległych już zabudowanych tj. p. Wieczorek i Samborscy wystąpili o nabycie terenu.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wnioskowany teren działki, położony jest w jednostce bilansowej:
G2-51.MN.6 – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Szczegółowy podział działki wynika z załącznika do planu.
W związku z powyższym proponuję dokonać podziału geodezyjnego działki nr 367 (zgodnie z załącznikiem graficznym) i wydzielone działki sprzedać wnioskodawcom, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska