Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/646/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury

UCHWAŁA NR LIII/646/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art.18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury, mienia komunalnego w postaci nieruchomości, wymienionego w załączniku nr 1 do uchwały, na cele związane z działalnością statutową tych jednostek i instytucji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino posiada w swoich strukturach jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którymi są: szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji, Urząd Miasta i Gminy oraz komunalne instytucje kultury, posiadające osobowość prawną tj. Bibliotekę Publiczną i Gryfiński Dom Kultury. Jednostki te użytkują dla realizacji swoich celów statutowych mienie komunalne w postaci nieruchomości, na podstawie różnych tytułów prawnych. Szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola korzystają z nieruchomości w formie trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony, ponieważ jako jednostki oświatowe są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu.
Na zasadzie trwałego zarządu (ustanowionego w roku 1971) korzysta również z nieruchomości OWiR, uiszczając z tego tytułu stosowną opłatę roczną. OPS i MOS użytkują zajmowane nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartych na okres 3 lat.
UMiG nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości zajmowanej na swoją siedzibę, dlatego też należy sprawę tę uregulować poprzez przekazanie nieruchomości we władanie Urzędu na zasadzie użyczenia, aby uniknąć zbędnych przepływów budżetowych z racji opłat wynikających z innych form korzystania. Celowe jest przy tym przekazanie nieruchomości na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym uzasadnione jest ustalenie również dla innych jednostek organizacyjnych Gminy, jak i komunalnych instytucji kultury, korzystających z tej formy władania nieruchomościami, okresu użyczenia – na czas nieoznaczony.

Sporządziła:
K.Lamperska