Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/639/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

    

UCHWAŁA NR LIII/639/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, oz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995, Nr 141, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661; z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756; z 1999 r. Nr 28, poz. 556, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 486, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, oz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 73, poz. 2703; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Nr 239, poz. 2020; z 2006 r. Nr 75, poz. 518) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Gryfinie postanowiła przekształcić Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie poprzez włączenie do jego struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii właściwych organów gminy i powiatu, dla ludności których zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Rada Miejska w Gryfinie przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu opiniuje pozytywnie.