Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/647/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie

UCHWAŁA NR LIII/647/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75) uchwala się, co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej Nr 4, z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie, nadaje się imię „Podróżników Polskich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Na początku roku szkolnego 2003/2004 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie rozpoczęto pracy związane z wyborem imienia szkoły. W wyniku przeprowadzonego przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną plebiscytu wyłoniono kandydata na patrona szkoły – Podróżników Polskich. Następnie w szkole przeprowadzono szereg działań związanych z nadaniem imienia, m. in. wybrano hymn i logo, gromadzono na koncie Rady Rodziców środki na zakup sztandaru, poznawano sylwetki sławnych Polaków – podróżników, założono Szkolną Księgę Podróży. W dniu 1 czerwca 2006 r. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna wystąpili ze wspólnym wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie imienia ”Podróżników Polskich”.
Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj.