Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/640/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego

    

UCHWAŁA NR LIII/640/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2005 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego przyjętego uchwałą Nr VII/104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 2. Granicę obszaru objętego projektem planu miejscowego, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.
 3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia usług dla tych terenów.
 4. Zakres projektowanego planu miejscowego jest zgodny z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego teren ten przeznaczony jest na funkcję podstawową – mieszkaniową wielorodzinną z usługami biurowymi, handlu, gastronomii i hotelarską oraz administracji publicznej. Z analizy dotychczasowego funkcjonowania terenu jak i również przyszłego zapotrzebowania zasadnym wydaje się rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu dopuszczalnych dla tego terenu funkcji usługowych.
 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych przyjęte stosowne ustalenia zapewniają ochronę ładu przestrzennego. Przy zmianie miejscowego planu należy przyjąć kontynuację tych zasad.
 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  W granicach przedmiotowego obszaru nie występują obiekty wymagające szczególnej ochrony, niemniej jednak jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w zmianie planu miejscowego.
 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru występują obiekty objęte opieką konserwatorską. Teren zmiany w całości położony jest w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. W zmianie planu należy uwzględnić odpowiednie regulacje prawne ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodne z obowiązującym stanem prawnym.
 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  W granicach przedmiotowego obszaru należy dokonać analizy możliwości wprowadzenia przestrzeni publicznych.
 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Rozstrzygnięcia przyjęte w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zakresu kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów należy uwzględnić przy zmianie planu.
 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  Na przedmiotowym obszarze nie będą konieczne scalenia oraz ustalenia dotyczące innego sposobu podziału nieruchomości.
 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Obszar zmiany planu ma rozwiązany układ komunikacyjny, określony w dotychczasowym planie miejscowym niemniej jednak może wystąpić konieczność dokonania pewnych zmian w system obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu ze względu na wprowadzenie nowych funkcji.
 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowa zmiana planu miejscowego umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tym rejonie miasta oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Urbanizacja poszczególnych obszarów, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.
 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że teren objętych niniejszą zmianą planu miejscowego zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

 

WNIOSEK

Uwzględniając przedstawiony obecny stan zagospodarowania obszaru planu oraz obowiązujący dla tego obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy uznać, że sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione, w szczególności zaś ze względu na zmianę przeznaczenia terenu poprzez rozszerzenie funkcji usługowych.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski