Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/648/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego LAGUNA

UCHWAŁA NR LIII/648/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego LAGUNA.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

§ 2. Ostateczną decyzję w sprawie przejęcia Centrum Wodnego LAGUNA przez Gminę Gryfino podejmie Rada w drodze odrębnej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino jest właścicielem nieruchomości, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5, na których zlokalizowane jest Centrum Wodne LAGUNA, służące ogółowi mieszkańców gminy i nie tylko.
W związku z tym, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty a w szczególności sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, podjęte zostały działania zmierzające do przejęcia na mienie komunalne od Fundacji, nieruchomości, na których zlokalizowany jest kompleks obiektów sportowych. Centrum Wodne LAGUNA zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych tworząc wraz z nim całość rekreacyjno-sportową.
Wobec powyższego jak najbardziej wskazane jest, aby kompleks ten znajdował się w rękach jednego podmiotu a biorąc pod uwagę zadania własne gminy, zasadne jest, aby tym podmiotem była gmina. Upoważnienie przyznane przez Radę Burmistrzowi stanowić będzie legitymizację do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji na temat warunków przejęcia LAGUNY przez Gminę. Dokonane w wyniku tych rozmów ustalenia, przedstawione zostaną Radzie w celu ich ostatecznego zaakceptowania.
Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska