Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/644/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń

UCHWAŁA NR LIII/644/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń oznaczonych numerami działek : 415/13 o pow. 541 m2, 449/7 o pow. 146 m2, 422/7 o pow. 649 m2, 425/3 o pow. 3 m2, 425/4 o pow. 44 m2, 415/10 o pow. 63 m2, 417/21 o pow. 9 m2, 421/2 o pow. 266 m2, 422/5 o pow. 258 m2, 417/17 o pow. 1575 m2, 417/19 o pow. 289 m2, 438/14 o pow. 52 m2, 438/15 o pow. 6323 m2,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie uchwałą Nr XIV/195/03 z dnia 30.11.2003r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2003 r. części nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych przeznaczone zostały pod:

  • KUI. 04 – ulica lokalna z kierunku zachodniego od skrzyżowania z drogami KUI.06 i KUd.24 poprzez ulicę Niepodległości i Łużycką do północnej granicy miejscowości w kierunku jez. Zamkowego. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 9 m do 24 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną; przejście pod drogą KUg.01 w drugim poziomie.
  • KUI. 07 – ulica lokalna, od KUz 02 do KUI.04. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 15 m od strony wschodniej ograniczona granicą własności, w rejonie skrzyżowań do 34 m; dopuszczone place i bogata zieleń publiczna.
  • KUD.18 – ulica dojazdowa, od KUI.07 do KUI.08. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo – jezdny bez wydzielania jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w łuku do 14 m, na placach do zawracania do 33 m; dla obsługi działek możliwe wykonanie sięgaczy bez przejazdu z placami do zawracania.

Podział dokonany został na wniosek Gminy Gryfino w celu wydzielenia zgodnie z dyspozycją planu działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne.
Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. grunty wydzielone pod drogi publiczne są celami publicznymi.

Sporządziła:
Ż. Snoch