Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/643/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych

UCHWAŁA NR LIII/643/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o powierzchni 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz użytkowników wieczystych Danka i Ewy małżonków Antczak.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 08.06.2006r. Danek i Ewa małżonkowie Antczak zamieszkali w Borzymiu 55 wystąpili o wykup na własność nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki nr 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym, będącej w użytkowaniu wieczystym.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 55/1 wpisanej do księgi wieczystej Kw Nr 28941 do dnia 04.10.2092r. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 27.10.2003r. Rep. A 6491/2003r.
A zatem wnioskodawcy spełniają kryterium podmiotowe zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w/w nieruchomości na ich rzecz.

Sporządziła:
Danuta Ziemba