Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/653/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR LIII/653/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino złożonej przez ................. w sprawie dostępu do drogi Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Państwo ................. w dniu 30 marca 2006 r. wnieśli do Przewodniczącego Rady skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie nie podjęcia działań mających na celu umożliwienie skarżącym korzystania z drogi dojazdowej - działki nr 508/10. Działka 508/10 stanowi współwłasność właścicieli nieruchomości sąsiadujących z działką nr 508/24, będących własnością skarżących. Skarżący domagają się spowodowania przez Burmistrza działań prowadzących do usunięcia postawionego przez współwłaścicieli drogi znaku zakazu wjazdu z tabliczką dopełniającą wyłączającą możliwość wjazdu skarżącym oraz do umożliwienia swobodnego korzystania z drogi w celu dojazdu na działkę nr 508/24.
Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nie zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie nie można postawić Burmistrzowi zarzutu bezczynności, nie jest tu bowiem możliwe działanie organu nakazane przepisami prawa. Skoro przepis prawa nie nakłada na organ obowiązku wydania decyzji, postanowienia, innego aktu ani też podjęcia czynności adresowanych do strony skarżącej, nie można sformułować tego rodzaju zarzutu. Gmina nie występuje w zaistniałym sporze jako strona i Burmistrz nie posiada uprawnień do podjęcia działań, których domagają się skarżący. Burmistrz podjął natomiast działania mające w założeniu prowadzić do wypracowania kompromisu pomiędzy stronami konfliktu. Sprawa ze swej istoty ma charakter sporu, którego rozstrzygnięcie i zaspokojenie zgłoszonych przez skarżących roszczeń możliwe jest jedynie na gruncie cywilnoprawnym w postępowaniu sądowym.
Nadmieniam jednocześnie, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją na posiedzeniach w dniach 21 kwietnia i 24 kwietnia br. wyraziła stanowisko o niedopuszczalności administracyjnej drogi skargowej. Wojewoda na skutek skargi z dnia 6 maja 2006 r. na stanowisko Przewodniczącego Rady nakazał rozpatrzenie skargi w trybie art. 229 § 3 k.p.a.