Sesja nr LI

UCHWAŁA NR LI/623/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR LI/623/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 maja 2006 r.
 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z § 30 ust. 2 Regulaminu Rady – uchwala się, co następuje :

§ 1. Zmienia się § 1 ust.1 uchwały nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej, w ten sposób, że dotychczasową jego treść zastępuje się nową w brzmieniu : „ Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino za kwotę 2.306.700 zł (dwa miliony trzysta sześć tysięcy siedemset złotych), prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury znajdujących się na tych gruntach, składających się na kompleks obiektów sportowych.
Transakcja powyższa może być zrealizowana po uzyskaniu pisemnych zgód na jej przeprowadzenie, udzielonych przez : Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A, NORDEA Bank S.A, FLUOR S.A”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2006r. Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino za kwotę 2.306.700 zł, prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach, a składających się na kompleks obiektów sportowych.
Zgodnie z zapisem uchwały wyrażenie zgody na realizację powyższego może być zrealizowane po uzyskaniu pisemnych zgód na jej przeprowadzenie, udzielonych przez: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A, NORDEA BANK S.A, FLUOR S.A oraz po uzyskaniu przez Fundację promesy banku w sprawie udzielenia kredytu w wysokości co najmniej 5.000.000 zł.
W dniu 10 maja 2006r. Prezes Zarządu Pan Tadeusz Zawadzki przedstawił pismo, w którym informuje, że uzyskał pisemne zgody Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A oraz NORDEA BANK S.A i FLUOR S.A na sprzedaż obiektów sportowych wymienionych w § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/607/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.03.2006r.
W części dotyczącej pozyskania przez Fundację kredytu w wysokości co najmniej 5.000.0000 zł w celu spłaty wierzytelności wobec FLUOR S.A Gliwice, prowadzone są rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank udzielenie kredytu warunkuje od spełnienia przez Fundację warunków, niemożliwych do realizacji przed lipcem 2006 r.
W tej sytuacji Prezes Fundacji złożył wniosek o zmianę zapisu § 1 uchwały z dnia 30 marca 2006r. nr XLIX/607/06 Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym przygotowano nowy projekt uchwały, w której dokonano zmiany zapisu § 1 przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Ż. Snoch