Sesja nr LI

UCHWAŁA NR LI/624/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR LI/624/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 maja 2006 r.
 

 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z otrzymanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 2 uchwały Nr XLIX/614/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Rada Miejska w Gryfinie podtrzymuje stanowisko wyrażone w treści uchwały i postanawia wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 30 marca 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w przedszkolach, szkołach oraz Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.
Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. pisma PN.2.BB.0911-116/06 stwierdził nieważność § 2 uchwały, który uznał za sprzeczny z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 113, poz. 1112 z późn. zm.) W opinii organu nadzoru Rada Miejska unormowaniem zawartym w § 2 uchwały przekazała kompetencje w zakresie zasad udzielania zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli Burmistrzowi, który według własnego uznania decydować ma o wyrażeniu zgody na realizację przez dyrektora zajęć w wysokości do 6 godzin tygodniowo, co zdaniem organu nadzoru stoi w sprzeczności z art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Stanowisko jakie zajął Wojewoda wydając rozstrzygnięcie nadzorcze należy uznać za niezasadne, przywołując następujące argumenty, które stanowią podstawę skargi:

  1. organ nadzoru wszczynając postępowanie nadzorcze nie zastosował art. 61 § 4 k.p.a., czym w sposób rażący naruszył podstawową zasadę postępowania administracyjnego gwarantującą czynny udział strony w postępowaniu. Pozbawienie tym samym organu gminy uczestnictwa w czynnościach w fazie postępowania wyjaśniającego może być kwalifikowane jako naruszenie prawa. W przekonaniu Rady Miejskiej sam fakt przedłożenia uchwały Wojewodzie nie może być utożsamiany z wszczęciem postępowania nadzorczego, a uchybienie tego rodzaju waży na prawidłowości postępowania i jako naruszenie przez organ nadzoru przepisów prawa powinno skutkować uchyleniem rozstrzygnięcia.
  2. Zasady udzielania zniżek zostały szczegółowo uregulowane w § 1 i 3 uchwały. W § 2 wyrażona została jedynie możliwość udzielania przez Burmistrza zwyżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów placówek, które to co do zasady zostały obniżone uchwałą Rady. Stanowi to regulację szczególną w stosunku do zawartych w uchwale zasad. Zważyć należy, że przyjęte rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla tych placówek, gdzie funkcje dyrektora pełnią nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania specyficznego przedmiotu. Całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć powodowałoby konieczność zatrudniania dodatkowych nauczycieli i tworzenia nowych etatów. Burmistrzowi przyznana została kompetencja w zakresie nie objętym wyłączną właściwością Rady, która dokonała regulacji zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w pozostałych przepisach uchwały. Kompetencja ta ma charakter ograniczony, bowiem Burmistrz może wyrazić zgodę na realizację godzin w wymiarze do 6 godzin tygodniowo i to tylko na pisemny i umotywowany wniosek jedynie wobec dyrektora placówki. Tutaj również Rada szczegółowo uregulowała zasady udzielania zwyżek, nie pozostawiając Burmistrzowi uprawnienia w dowolnym kreowaniu zasad ich udzielania.

Rada podejmując przedmiotową uchwałę działa na podstawie i w granicach upoważnienia z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, kształtując stosunki społeczne mocą stanowionych przez siebie aktów w sposób najbardziej odpowiadający lokalnym potrzebom i warunkom.
W świetle przedstawionych powyżej argumentów wniesienie skargi uznać należy za zasadne.